SKENDE
Domov

Register lekárov SR


Vychádzajúc zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a v súlade s § 62 ods. 2 zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Slovenská lekárska komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie lekára.
  
Stiahni REGISTER LEKÁROV  (.pdf) - posledná aktualizácia 25.04.2017
  

V prípade, že údaje zverejnené v registri potrebujete zmeniť, resp. doplniť, prosíme pošlite Vašu informáciu mailom na: registerslk@lekom.sk.
Dovoľujeme si vás upozorniť na zákonnú povinnosť nahlasovať všetky zmeny do Registra lekárov SLK, ihneď ako sa uskutočnili. Zmeny treba zásadne nahlásiť písomne - t. j. zaslať ich aj s príslušnými dokladmi poštou. Zmeny uveďte v tlačive Oznámenie o vykonaní zmeny v registri lekárov SLK a tlačivo pošlite aj s príslušnými dokladmi poštou na adresu: Slovenská lekárska komora, úsek registrácie, Račianska 42/A, 831 02 Bratislava. Nová, doplnená verzia Registra lekárov SR je k dispozícii na www.lekom.sk vždy raz za 3 mesiace.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi