SKENDE

KURZ NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

KURZ NEODKLADNEJ PODPORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

Slovenská lekárska komora ponúka lekárom 8-hodinové vzdelávacie kurzy v neodkladnej podpore životných funkcií. Za absolvovanie tohto kurzu získa lekár 8 kreditov pri plnení podmienok sústavného vzdelávania bez ohľadu na špecializáciu, v ktorej je oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť. Vzdelávacia aktivita zahŕňa 3 hodiny teoretickej a 5 hodín praktickej výučby so záverečným testom, pričom počet účastníkov jedného kurzu je obmedzený na 15.
 
Miesta konania kurzov nájdete TU, prihláste sa  on line ešte dnes. Po vyplnení a odoslaní prihlášky  dostanete na Vami zadanú e-mailovú adresu termíny kurzov. Po absolvovaní kurzu Vám budú kredity automaticky pripočítané na Vaše konto.

Oprávnenie na vykonávanie tohto akreditovaného študijného programu získala SLK od Akreditačnej komisie MZ SR. Dôrazne upozorňujeme, že podľa vyhlášky MZ SR č. 366/2005 má komora pri hodnotení sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov prihliadať na absolvovanie obnovenia vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií v akreditovanom vzdelávacom programe. Zoznam vzdelávacích aktivít akreditovaných Akreditačnou komisiou MZ SR a vzdelávacích ustanovizní oprávnených tieto programy realizovať nájdete TU.

§2, odsek 5 vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. z 24. júna 2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov:
Pri započítavaní kreditov podľa odsekov 3 a 4 sa prihliada aj na sústavné vzdelávanie v iných študijných odboroch alebo iných špecializačných odboroch, ako sú tie, v ktorých zdravotnícky pracovník získal odbornú spôsobilosť, ak súvisia s výkonom príslušných pracovných činností zdravotníckeho pracovníka u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a najmä na to, či zdravotnícky pracovník počas hodnoteného obdobia absolvoval najmenej raz za dva roky akreditovaný vzdelávací program 4a) zameraný na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií; ...

Pre viac informácii navštívte stránku: www.kurzyprezdravotnikov.sk


 

 • Žiadosť o stanovisko MZ SR k vyhláške MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov

 • Aplikácia vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov - stanovisko

  Snem SLK ukladá orgánom SLK vykonávajúcim kontrolu sústavného vzdelávania nebrať do úvahy pri hodnotení sústavného vzdelávania neúčasť na vzdelávacom programe Neodkladná podpora životných funkcií, až do vyriešenia rozporu medzi právnymi predpismi Výnos MZ SR: minimálny štandard pre študijný program sústavného vzdelávania a Vyhláška MZ SR z 24. júna 2005 o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 •  

  Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


  problémy s prihlásením >

   
  Reklamná plocha
  SLK na Facebooku


   
  Sme členmi