SKENDE

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE

Všetky materiály na pripomienkovanie sú dostupné na https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu.


Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/266

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 2.5.2017.

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (e-Government) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/260
 
Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 2.5.2017.

Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012, úloha C.3: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/249
 
Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 24.4.2017.


Pripomienkové konania po uplynutí termínu na pripomienkovanie:


Národný program na podporu pohybovej aktivity 2017-2020 - vlastný materiál

Národný program na podporu pohybovej aktivity 2017-2020 - Príloha č. 1

Národný program na podporu pohybovej aktivity 2017-2020 - Príloha č. 2

Národný program na podporu pohybovej aktivity 2017-2020 - Príloha č. 3

Národný program na podporu pohybovej aktivity 2017-2020 - Príloha č. 4

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/240

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 18.4.2017.


Návrh na pristúpenie SR k Dohode o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie - Zmluva o založení Európskeho laboratória molekulárnej biológie

Návrh na pristúpenie SR k Dohode o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie - Rokovaní poriadok Rady Európskeho laboratória molekulárnej biológie

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/241

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 18.4.2017.


Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/157

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 20.4.2017.


Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/155

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 20.4.2017.


Národný program reforiem Slovenskej republiky 2017 a Príloha č. 2: Akčný plán Národného programu reforiem SR 2017:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/226

Vaše pripomienky posielajte predsedovi Stáleho LV SLK MUDr. Ernestovi Sivikovi na email:ernest.sivik@gmail.com a tiež Mgr. Senešimu z Advokátskej kancelárie Škodler&Partners, s.r.o. na e-mail: zdeno.senesi@skodler.sk najneskôr do 10.4.2017.


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi