SKENDE

Rokovania Projektu Nová pohotovosť pokračujú: 13.10.2016 - 22.11.2016

Delegáti ostatného  Snemu SLK konaného v septembri 2016 v Bratislave boli informovaní o prerušení rokovaní k Projektu „Nová pohotovosť“, ako aj výzve SLK adresovanej na MZ SR.
 
Následne rokovania pokračovali :
13.10.2016
Stretnutie pracovnej skupiny Projektu „Nová pohotovosť"
za účasti zástupcovia MZ SR, nemocníc - ANS aj FN, VÚC, LOZ, všetkých zdravotných poisťovní , Asociácie práv pacientov a za lekárov vykonávajúcich LSPP – SLK, ZAP a ASL SR, ktorí však  sú v pracovnej skupine zastúpení  v menšine, čo významne ovplyvňuje priebeh rokovania .
MZ SR prezentovalo pevnú sieť  novej pohotovosti s vytvorením 50 staníc pohotovosti pre dospelých a 40 staníc pohotovosti pre deti a dorast. Zástupcovia nemocníc prezentovali na stretnutí  ochotu  prevziať  organizovanie  pohotovostí,  ale  s  podmienkou  povinnosti výkonu tejto služby  všeobecnými lekármi pre deti a dorast a všeobecnými lekármi pre dospelých. Všetci účastníci rokovania (okrem zástupcov SLK, ZAP a ASL SR) sa vyjadrili za nutnosť  zachovania povinnosti  výkonu  pohotovosti  pre  lekárov VAS a nutnosť  zachovania nepretržitosti výkonu  pohotovosti. Neprišlo ani k posunu v otázke platby pre lekárov za výkon pohotovosti, nakoľko návrh predložený na rokovaní je z pohľadu lekárov vykonávajúcich túto službu neakceptovateľný .

17.10.2015
Na rokovaní prezidenta SLK MUDr. Kollára a viceprezidentov MUDr. Teremovej a MUDr. Webera  s tímom Ministerstva zdravotníctva vedeným  ministrom  JUDr.Ing. Druckerom boli opäť odprezentované požiadavky lekárov VAS – skrátenie pohotovosti do 22-hej hodiny, zrušenie povinnosti výkonu LSPP, ako aj primerané financovanie lekárov za výkon LSPP. Po  vyše 2-hodinovom rokovaní  prišlo k posunu v zmysle úvahy o skrátení povinnosti výkonu pohotovosti lekárov VAS do 22-hej hodiny, pričom organizátor pohotovosti však musí zabezpečiť nepretržitosť výkonu LSPP (v nočných hodinách na dobrovoľnej báze, eventuálne formou ÚPS). Rozdiskutovaná bola aj otázka financovania, kde SLK požaduje platbu lekárov vykonávajúcich LSPP na úrovni lekárov zamestnancov.  V otázke „doplnkovej pohotovosti" neprišlo na rokovaní k zjednoteniu postojov.

25.10.2016
Stretnutie pracovnej skupiny Projektu „Nová pohotovosť" 

MZ SR prezentovalo projekt so zapracovanými zmenami na základe rokovania 17.10.2016. Veľký priestor bol opäť venovaný sídlam pevných staníc LSPP. MZ SR prezentovalo návrh paušálnych platieb ZP na stanice v pevnej sieti. Rozdiskutovaná bola aj  výška poplatku pacienta za vyšetrenie v LSPP. K otázke „nepretržitosti" výkonu LSPP sme za SLK vyslovili názor, že v Programovom vyhlásení vlády je „nepretržitosť“  viazaná na spoločný výkon LSPP pre dospelých, deti a dorast, stomatológiu, ako aj lekárenskú starostlivosť, a preto je nevyhnuté rozhodovať o „nepretržitosti LSPP“ pre dospelých aj pre deti a dorast len v tých miestach, kde bude zabezpečená nepretržitosť aj stomatologickej  a lekárenskej starostlivosti.

22.11.2016
Stretnutie pracovnej skupiny Projektu „Nová pohotovosť"
bolo venované opäť sídlam pevnej a doplnkovej siete LSPP, kde zmeny boli navrhované najmä zástupcami VÚC, ktorých záujmom je zachovanie podstatne väčšieho počtu staníc LSPP. MZ SR prezentovalo návrh výšky poplatku pacientov, návrh výberového konania pre poskytovateľov LSPP. V súvislosti s doplnkovou pohotovosťou boli zo strany VšZP otvorené otázky povinnosti uzatvorenia zmluvy zdravotnou poisťovňou,  výšky platieb, ako aj povinnosti výkonu služieb pre lekárov VAS v sídlach doplnkovej  pohotovosti. SLK opakovane upozornila na nedostatok lekárov VAS, ako aj ich vysoký priemerný vek, z čoho vyplýva tlak na potrebné zmeny. SLK zdôrazňuje nutnosť primárneho vyriešenia problematiky pevnej siete pohotovosti.

Z rokovaní k projektu Nová pohotovosť  zatiaľ nie sú jednoznačné výstupy  a rokovania budú pokračovať .
SLK je v rokovaniach viazaná uzneseniami Mimoriadneho XXXI. Snemu SLK  konaného dňa 22.1.2016 a XXXII. Snemu SLK konaného 23. a 24.9.2016.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi