SKENDE

Nepeňažné plnenie za rok 2016

Upozorňujeme lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí v roku 2016 prijali nepeňažné plnenie od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti (podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje registráciu, kategorizáciu, marketing alebo sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánnych liekov pre držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti alebo držiteľa registrácie humánneho lieku), výrobcu a distribútora zdravotníckej pomôcky, výrobcu a distribútora dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby, že do konca januára 2017 je potrebné zraziť a odviesť daň na číslo účtu pridelené správcom dane a v rovnakej lehote na tlačive správcovi dane predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane. Tlačivo nájdete tu .

Výšku prijatého nepeňažného plnenia zistíte na základe oznámení zaslaných od vyššie uvedených osôb – uvedené osoby majú povinnosť oznámiť príjemcovi nepeňažného plnenia výšku poskytnutého plnenia za rok 2016 do 15.01.2017.

Povinnosť odviesť daň a predložiť oznámenie nemá osoba, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za kalendárny rok 2016 nepresiahlo sumu 40 eur.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi