SKENDE

Informácia z rokovania zástupcov SLK a ZAP na MZ SR k doplnkovým ordinačným hodinám

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 31.1.2017 sa konalo zasadnutie mimoriadnej Rady SLK za účasti ministra zdravotníctva SR, JUDr. Ing. Tomáša Druckera, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia ZAP - MUDr. Šimovičová, MUDr. Hlavačková a MUDr. Hruškovič.

Na tomto stretnutí minister Drucker predstavil legislatívny návrh MZ SR, ktorým sa novelizuje zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, ako i zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov.

Rada SLK prijala uznesenie, že je potrebné ďalšie rokovanie s ministrom zdravotníctva za účelom pripomienkovania predloženého legislatívneho návrhu zo strany SLK  i ZAP.

Následne dňa 2.2.2017 zasadala Správna rada ZAP, ktorá spripomienkovala celú predloženú navrhovanú legislatívnu úpravu v paragrafovom znení. Vzhľadom na to, že časť ambulantných poskytovateľov už privítala takýto spôsob dofinancovania ambulancií - toto stanovisko v médiách opakovane prezentoval prezident ASL SR MUDr. Šoth, ako aj z dôvodu vládnej väčšiny v parlamente (a teda istoty, že navrhovaná novela bude v parlamente schválená), zástupcovia ZAP sa rozhodli pokračovať v rokovaní s ministrom zdravotníctva Druckerom a dohodnúť ešte výhodnejšie podmienky zavedenia navrhovanej úpravy do praxe, ako  boli pôvodne prezentované v návrhu tejto novely vypracovanej MZ SR.

Dňa 3.2.2017 sa zástupcovia SLK a ZAP (za SLK MUDr. Kollár, MUDr. Teremová, MUDr. Ernest Sivík, za ZAP MUDr. Hlavačková, MUDr. Pekarovič, MUDr. Malacká, MUDr. Slezák, MUDr. Rentka) zúčastnili rokovania pracovnej skupiny na pôde MZ SR k doplnkových ordinačným hodinám za účasti ministra Druckera a Mgr. Fraňa zo Sekcie legislatívy MZ SR.
Zástupcovia ZAP na úvod uviedli, že problémy s vyberaním poplatkov vznikli z viacerých dôvodov:
 - dlhodobé nedostatočné platby zo strany poisťovní,
- chýbanie jasnej legislatívy, v ktorej by boli stanovené reálne ceny výkonov a prípadná spoluúčasť pacientov ; t,j. chýbajúci katalóg výkonov, ktorý by stanovil štandard a nadštandard v jednotlivých odboroch
-  nedostatok lekárov.

Zhrnutie novely zákona v znení, v akom ju predložil SLK minister Drucker, nájdete TU.

Na rokovaní dňa 3.2.2017 sme namietali :
1. dĺžku ordinačných hodín "na poisťovňu" - žiadali sme skrátiť pre špecialistov  povinnosť ordinovať minimálne 30 hodín týždenne na 25 hodín týždenne tak, ako to majú ambulancie ústavných zdravotníckych zariadení; väčšina ambulancií má vyčerpaný limit po 25 hodinách práce; taktiež splnenie podmienky minimálne 35 hodín týždenne pre všeobecných lekárov považujeme za neúmerné a žiadali sme skrátiť na 30 hodín týždenne;
2. vymedzenie "doplnkových ordinačných hodín" až po 14-tej hodine - žiadali sme flexibilnejšie určenie času doplnkových hodín tak, ako to vyhovuje systému práce jednotlivých ambulancií; navrhli sme vrátiť sa k v minulosti medializovanému návrhu, aby sa po 4 hodinách ordinovania na poisťovňu  mohlo ordinovať na priamu platbu;
3. výšku priamej úhrady – úhrada 15 € za vyšetrenie v doplnkových ordinačných hodinách pre všeobecného lekára je príliš nízka, žiadali sme zvýšenie aspoň na 20 €, pre špecialistov sa minister Drucker vyjadril, že vie diskutovať o návrhu, že v prípade, ak nejaký výkon poskytnutý pacientovi v rámci doplnkových ordinačných hodín hradí poisťovňa sumou vyššou ako 30 €, aby bol tento výkon hradený pacientom v sume hradenej poisťovňou. Každá ambulancia má cenník výkonov schválený VÚC, takže cena za poskytnutý výkon by nemala byť vyššia ako cena za daný výkon uvedená v cenníku výkonov.
4. pokuty - vzhľadom k možným príjmom ambulancie z prípadného doplnkového ordinovania sú neúmerne vysoké - ak by priemerný príjem za ideálnych podmienok naplnenia 30% objemu príjmu z poisťovní predstavoval 1500 €, pokuty vo výške 10 000 €, 16 000 - 35 000 € sú neprimerane vysoké a likvidačné;
5. povinnosť, aby bol pacient vyšetrený do 15 dní odo dňa, kedy sa prihlási do systému objednávania v rámci doplnkových ordinačných hodín - v odboroch, kde je nedostatok lekárov zostane zrejme problém dlhého čakania na vyšetrenie aj po zavedení doplnkových ordinačných hodín - lekár preto nesmie byť pokutovaný. Navrhujeme, aby bola predĺžená povinnosť vyšetriť pacienta do 30 dní odo dňa objednania sa.

Ďalšie informácie:
1.     lekár nie je povinný stanoviť si doplnkové ordinačné hodiny;
2.   lekár nesmie pacientov, ktorých vyšetruje na priamu platbu (napr. pre zamestnávateľa alebo výkony nehradené z verejného zdravotného poistenia) vyšetrovať mimo riadnych ordinačných hodín - čiže v doplnkových ordinačných hodinách budú objednaní len pacienti, ktorí sa síce vykazujú poisťovni, ale výkon si hradia sami; taktiež preventívne prehliadky sa majú vykonávať v riadnych ordinačných hodinách;
3.    pacienti sa budú objednávať cez informačný systém MZ SR, ak má niekto svoj objednávací systém, môže ho používať, avšak až po certifikácii na NCZI;
4.    do objednávacieho systému  MZ SR môže vstupovať pacient aj lekár;
5.    lekár musí vykázať výkon poisťovni, ktorá ho neuhradí, ale bude ho evidovať v systéme aj so sumou, ktorú lekár od pacienta vyberie
-    tieto informácie dostane NCZI, ktoré bude sledovať dodržanie počtu pacientov, ako aj objem priamych úhrad, ktoré lekár v rámci doplnkových ordinačných hodín vybral;
    - v prípade, že poskytovateľ poruší niektoré zo zákonom stanovených povinností alebo prekročí  počet pacientov alebo celkovú sumu priamych úhrad, pošle NCZI informáciu na VÚC za účelom vykonania kontroly a udelenia pokuty

Na záver rokovania minister Drucker uviedol, že plánuje citujem: " roadshow" v jednotlivých krajských mestách, aby oboznámil širokú lekársku verejnosť s filozofiou a cieľmi plánovanej legislatívnej úpravy.
Vyzývame preto členov ZAP, aby sa v čo najväčšom počte týchto stretnutí zúčastnili a vyjadrili svoj názor priamo pred ministrom zdravotníctva !
Hneď, ako budeme vedieť o plánovaných termínoch a miestach konania, budeme vás informovať emailom a tieto informácie zverejníme aj na webovej stránke ZAP www.zapsk.sk.
Počítajte s tým, že to bude v krátkom čase, pretože MZ SR plánuje predložiť túto novelu do parlamentu najneskôr v lehote do 3 mesiacov.

MUDr. Edita Hlavačková, predseda predstavenstva ZAP

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi