SKENDE

DOH nebudú, APS áno!

Doplnkové ordinačné hodiny (DOH) nebudú,

Ambulantná pohotovostná služba (APS) áno!


V dňoch 28.2. - 17.3.2017 sa uskutočnilo 8 diskusných stretnutí lekárov s ministrom zdravotníctva k legislatívnym návrhom Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) týkajúcich sa zmien ambulantnej pohotovostnej služby (APS) a doplnkových ordinačných hodín (DOH), ktorých sa zúčastnilo cca 800 lekárov. Tieto stretnutia zorganizovala Slovenská lekárska komora (SLK) v spolupráci s regionálnymi lekárskymi komorami a za účasti organizácií združujúcich ambulantných poskytovateľov – Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky (ASL SR) a Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP).

Prítomní  lekári ocenili ochotu ministra zdravotníctva  a štátnej tajomníčky otvorene diskutovať o problémoch ambulantného sektora. Účastníci regionálnych stretnutí pozitívne prijali legislatívny návrh na zmenu súčasnej organizácie lekárskej služby prvej pomoci a jej premenu na APS za podmienok obsiahnutých v legislatívnom návrhu. Naopak, napriek niektorým pozitívnym prvkom v legislatívnom návrhu DOH, sa väčšina zúčastnených lekárov vyjadrovala k tomuto návrhu negatívne.
 
Z iniciatívy SLK sa dňa 28.3.2017 uskutočnilo na pôde ministerstva zdravotníctva pracovné stretnutie s cieľom vyhodnotiť názory lekárskej obce získané na vyššie uvedených stretnutiach. SLK na rokovanie prizvala aj zástupcov ASL SR a ZAP, aby tak prezentovala jednotu názorov lekárskej obce, čo sa žiaľ nestalo. SLK a ZAP dôsledne zastávali stanovisko lekárov a to, že legislatívny návrh APS je možné s pripomienkami akceptovať, ale návrh DOH vyžaduje takú mieru prepracovania, že v súčasnom období ho nie je možné prijať. Prezident ASL SR prekvapujúco zhodnotil legislatívny návrh k DOH ako dobrý. Zo strany MZ SR boli pripomienky a výhrady SLK a ZAP k DOH prijaté.  V súčasnej dobe sa nebude v legislatívnom návrhu zavedenia DOH pokračovať.

Následne sa účastníci stretnutia venovali dopracovaniu legislatívneho návrhu APS. SLK opakovane zdôraznila požiadavku lekárov na skrátenie APS do 22. hodiny a potrebu dopracovania podmienok výberových konaní organizátorov APS. Záverom stretnutia minister zdravotníctva prisľúbil, že v najbližších dňoch zašle SLK dopracovaný legislatívny návrh k APS, ktorý bude predmetom ďalších rokovaní.

Vážení poskytovatelia ambulantnej starostlivosti, na záver si Vás dovoľujeme ešte informovať, že Slovenská lekárska komora spolu so ZAP robí všetko pre to, aby v čo najkratšom čase došlo k reálnemu spojeniu Zdravity so ZAP v jednu silnú organizáciu, ktorá vo Vašom záujme dokáže presadiť Vaše oprávnené požiadavky. Veríme, že rovnako zodpovedne k spojeniu pristúpia aj vrcholoví funkcionári Asociácie súkromných lekárov SR. Inej cesty, ako byť úspešní totiž niet.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi