SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotný výbor SLK » Pri zmluvách so ZP Vás zastúpi SLK

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  po novele zákonom č. 34/20011 Z. z. z 2. februára 2011 (ďalej len "zákon 581/2004 Z.z."), v § 6 ods. 4 písm. h) ustanovuje zdravotným poisťovniam povinnosť uverejniť na svojom webovom sídle všetky zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (ďalej len "zmluva") a dodatky k zmluvám, uzatvorené s poskytovateľmi s účinnosťou dňom 1. 11. 2011. Podľa citovaného ustanovenia zákona, ak sú súčasťou zmluvy osobné údaje osôb, tieto sa okrem mena, priezviska alebo názvu a sídla poskytovateľa nezverejňujú.

Prílohy k zmluve, povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a plnomocenstvo za Union ZP obsahujú osobné údaje osôb, ktoré citovaný zákon nedovoľuje zverejňovať.  Z uvedeného dôvodu predmetom zaslaného
dodatku je úprava znenia zmluvy a jej príloh tak, aby uzatvorená zmluva neobsahovala nedovolené osobné údaje osôb, ktoré nie je dovolené podľa zákona č. 581/2004 Z. z. zverejňovať.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi