SKENDE
Domov » Regionálne komory » RLK Košice » Info pre členov

Doktrína

DOKTRÍNA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KOMORY


Slovenská lekárska komora svojou činnosťou presadzuje:

V oblasti postavenia lekára a stavovskej organizácie:


1. pozitívnu propagáciu povolania lekár na verejnosti

2. informovanie verejnosti o problémoch výkonu povolania lekár v dôsledku

   legislatívnych nedostatkov a nedostatkov v ekonomickom rámci vytvorenom

   pre zdravotníctvo

3. zvyšovanie významu Slovenskej lekárskej komory v spoločnosti, jej vplyvu

    na legislatívny proces prijímania právnych noriem, dotýkajúcich sa výkonu

    povolania lekár

4. účasť zástupcov Slovenskej lekárskej komory v orgánoch, komisiách a pracovných

    skupinách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva

5. povinné členstvo v stavovskej organizácii pre všetkých lekárov vykonávajúcich

    povolanie lekár

 

V oblasti poskytovania zdravotníckej starostlivosti:


1. poskytovanie kvalitnej liečebno-preventívnej starostlivosti správne v súlade s platnou

    legislatívou Slovenskej republiky

2. merateľné kritériá kvality poskytovanej liečebno-preventívnej starostlivosti a ich

    rešpektovanie

3. rovnocennú orientáciu slovenského zdravotníctva na liečebnú i preventívnu

    zdravotnícku starostlivosť

4. pluralitný zdravotný systém s princípom slobodnej voľby a rovnosti zdravotníckych

    zariadení

5. efektívnu sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

6. vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a jeho kontrolu

7. informatizáciu zdravotníctva


V oblasti financovania zdravotníckej starostlivosti

 

1.  poskytovanie zdravotnej starostlivosti striktne v súlade s právnym poriadkom

     Slovenskej republiky

2.  reálne ceny v zdravotníctve a uhrádzanie všetkých medicínsky uznaných výkonov

3.  transparentné hospodárenie zdravotných poisťovní

4.  transparentné hospodárenie zdravotníckych zariadení

5.  nepovinné zdravotné pripoistenie

6.  spoluúčasť občana na zdravotnej starostlivosti

7.  platbu zdravotného poistenia za občana, ktorého poistnú daň platí Slovenská

     republika najmenej na úrovni 5,5 % z priemernej mzdy predchádzajúceho roka

8.  používanie systémových opatrení vo financovaní zdravotníctva 

9.  pluralitný poistný model

10. povinnosť poisťovní použiť prostriedky zo zdravotnej dane (povinného zdravotného

     poistenia) na úplnú úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti v zmysle bodu 2

11. právo poisťovne použiť na svoju prevádzku prostriedky zo zdravotnej dane iba

     do výšky stanovenej zákonom

12. zodpovednosť zdravotníckych zariadení za vlastné hospodárenie

 

Doktrínu SLK  schválil XXV. Snem SLK 24.9.2011 v Bratislave.


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi