SKENDE
Domov » Právna poradňa

Smernice Európskej únie v oblasti zdravotníctva

Smernice EÚ upravujú podmienky, za ktorých je členský štát Európskej únie  povinný automaticky uznať doklad o vzdelaní osobe, ktorá prichádza alebo pochádza z členského štátu Európskej únie, ak ide o výkon regulovaného zdravotníckeho povolania. Vzájomné uznávanie odbornej spôsobilosti je nevyhnutné pre plné zabezpečenie slobodného pohybu osôb – jednej zo základných slobôd, na ktorých je založené fungovanie EÚ.
 
Uvedené smernice upravujú aj podmienky na efektívne uplatňovanie práva vykonávať zdravotnícke povolanie na území ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a zároveň stanovujú požiadavky na získanie odbornej spôsobilosti na výkon regulovaných zdravotníckych povolaní.


Preklad smerníc nájdete na http://aprox.government.gov.sk Na tejto stránke sa nachádzajú linky na slovenskú a českú databázu prekladov legislatívy ES/EÚ. Voľný prístup umožňuje prezrieť si centrálny register všetkých prekladov legislatívy ES/EÚ, pričom texty prekladov sú prístupné, iba ak daný dokument prešiel revíziou Centrálnej prekladateľskej jednotky Inštitútu pre aproximáciu práva. 

SMERNICA RADY 2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií   PDF  

SMERNICA RADY  77/452/EHS z 27. júna 1977 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť a o opatreniach uľahčujúcich  účinné uplatňovanie práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

SMERNICA RADY 77/453/EHS zo dňa 27. júna 1977 o koordinácii opatrení ustanovených v zákonoch, iných predpisoch alebo administratívnych opatreniach o činnosti zdravotných sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť

SMERNICA RADY 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

SMERNICA RADY 78/687/EHS z 25. júla 1978, ktorá upravuje koordináciu zákonných ustanovení, predpisov a administratívnych opatrení, týkajúcich sa činnosti stomatológov

SMERNICA RADY 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní v oblasti pôrodnej asistencie a o opatreniach na uľahčenie účinného uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby

SMERNICA RADY 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii ustanovení zákonov, nariadení alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa začatia a výkonu činnosti pôrodných asistentiek

SMERNICA RADY 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa, v dôsledku pristúpenia Grécka, smernica č. 80/154/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o odbornej spôsobilosti v pôrodnej asistencii a o opatreniach na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva etablovania a slobody poskytovať služby

SMERNICA RADY 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, všeobecných zdravotných sestier, zubných lekárov a zverolekárov vzhľadom na nadobudnuté práva

SMERNICA RADY 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie ustanovení určených zákonom, nariadením alebo administratívnym opatrením ohľadne určitých aktivít v oblasti farmácie

SMERNICA RADY 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o vzdelaní lekárnikov vrátane opatrení na uľahčenie uplatňovania práva usadiť sa pre určité farmaceutické činnosti

SMERNICA RADY 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa na základe pristúpenia Španielska a Portugalska mení a dopĺňa smernica 85/433/EHS o vzájomnom uznávaní diplomov, vysvedčení a iných úradných dokladov o kvalifikácii lekárnika, vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na podnikanie pre určité farmaceutické činnosti

SMERNICA RADY 89/594 z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS vzťahujúce sa na vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o kvalifikácii lekárov, všeobecných zdravotných sestier, zubných lekárov, zverolekárov, pôrodných asistentiek a zároveň smernice 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS o koordinácii opatrení ustanovených v zákonoch, iných predpisoch a administratívnych opatreniach, upravujúcich činnosti lekárov, zverolekárov a pôrodných asistentiek

SMERNICA RADY 89/595 EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/452/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o odbornej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, vrátane opatrení umožňujúcich efektívne uplatňovanie práva podnikať a slobody poskytovania služieb, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/453/EHS týkajúca sa koordinácie zákonom stanovených ustanovení, predpisov alebo administratívnych postupov týkajúcich sa činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť

SMERNICA RADY 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorá mení smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka

SMERNICA RADY 93/16/EHS z 5. apríla 1993 umožňujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorá mení a dopĺňa smernicu smernicu č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii

SMERNICA KOMISIE 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 93/16/EHS o umožnení voľného pohybu lekárov a vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnej kvalifikácii

SMERNICA KOMISIE 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady č. 93/16/EHS na uľahčenie voľného pohybu lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, osvedčení a ďalších oficiálnych dokladov o kvalifikácii (text platí pre Európsky hospodársky priestor)

SMERNICA KOMISIE 99/46/ES  z 21. mája 1999, ktorá mení a dopĺňa smernicu 93/16/EHS uľahčujúcu slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a ďalších dokumentov o formálnych kvalifikáciách

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi