SKENDE
Domov » Zdravotný výbor SLK » Zdravotné poisťovne » UNION POISŤOVŇA, a.s.

ARCHÍV - UNION ZP

29.9.2011
Dodatky ZP Union, ktoré mandanti poslali na SLK, budú podpísané štatutárom v mesiaci október a odovzdané na ZP Union.
17.8.2011
Oznámenie o zasielaní Dodatkov
V týchto dňoch Union zdravotná poisťovňa, a.s. rozosiela poskytovateľom k zmluvám dodatok upravujúci zmluvu v súvislosti s povinnosťou zdravotných poisťovní zverejňovať na webovom sídle všetky zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Dodatok z príloh zmluvy vypúšťa povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a plnomocenstvo za Union, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré nie je možné zverejňovať. V zmysle dodatku bude poskytovateľ povinný predložiť povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia pri uzatvorení zmluvy, resp. zmeny v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia oznamovať Unionu. /Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach/
V prípade, ak ste podpísali so SLK mandátnu zmluvu a bol Vám Unionom doručený predmetný dodatok, žiadame Vás o zaslanie dodatku na Sekretariát SLK k podpisu dodatku štatutárnym orgánom SLK a k doručeniu dodatku Unionu.
11.08.2011
V priebehu budúceho týždňa bude SLK podpisovať za mandantov, ktorí
zaslali na SLK nepodpísaný dodatok k zmluve s poisťovňou Union, nový
dodatok v znení dohodnutom na poslednom rokovaní s poisťovňou Union.

5.8.2011
Ukončenie rokovania o úprave Dodatkov Union z.p.
Dňa 5.8.2011 bolo zavŕšené rokovanie so zástupcami Union z.p. o úprave textu Dodatkov, s platnosťou od 1.7.2011.
ZP bol z SLK zaslaný zoznam poskytovateľov, ktorí doručili nepodpísané Dodatky k zmluve na sekretariát SLK, podľa ktorého zdravotná poisťovňa Union vypracuje nové Dodatky pre príslušných poskytovateľov.
Upozorňujeme všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že zmluvy so ZP Union končia dva mesiace po nepodpísaní Dodatku k zmluve.

MUDr. Zuzana Teremová, predseda ZV SLK
Mgr. Seneši Zdenko, právny zástupca SLK na rokovaní

21.7.2011
- sa uskutočnilo rokovanie s Union z.p.
/ za SLK : Mgr.Seneši - za právnu kanceláriu + predseda ZV SLK /

Hlavným bodom programu bola požiadavka úpravy textových častí Dodatkov k zmluvám
- predložené požiadavky sú v prílohe
Okrem toho boli na rokovaní otvorené nasledujúce body:1. ZP vytvorila projekt "zainteresovanosti PZS na efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov na liečbu poistencov“.
- informovala ako o "novom prístupe k PZS" - oceňovania podľa toho, ako sa lekár "polepší“
Za ZV SLK :
- sme vyslovili nesúhlas, že nebol odrokovaný s SLK
- vyslovili sme nesúhlas, že projekt nemá zadefinovaný výstup pre PZS - teda v akom zmysle a v akej výške sa budú upravovať cenové podmienky pre PZS
- vyzvali sme ZP na rokovanie o tomto projekte v mesiaci september 2011
2. Projekt "Lienka" - o akceptovateľných algoritmoch laboratórnych výkonov v jednotlivých odbornostiach laboratórnej medicíny.
Za ZV SLK sme upozornili na nevyhnutnosť súčinnosti ÚDZS a MZ SR, nakoľko pri eventuálnych právnych sporoch PZS, dohoda so ZP nad rámec zákona nechráni PZS. Požiadali sme preto, aby ZP oslovila ÚDZS a MZ SR vo veci doriešenia problematiky.
3. Upozornili sme na neidentifikované neuznané výkony v sporných dokladoch
- ZP informovala, že pracuje na úprave systému Protokolov sporných dokladov.
4. Upozornili sme na skutočnosť, že by bolo žiaduce, aby programy zdravia pre svojich poistencov spájali aj s PZS (napr. príspevok na očkovaciu látku pre poistenca nad rámec povinného očkovania, avšak neuhradenie výkonu očkovania lekárovi).
5. Vyzvali sme ZP na rokovanie o cenách na r. 2012 so začiatkom v mesiaci október 2011, pričom ZV SLK predloží požiadavky za jednotlivé segmenty.
Zástupcovia Union z.p. :
- prisľúbili, že do 7 dní predložia stanovisko k požiadavkám na úpravu textov Dodatkov
- súhlasili s výzvou na rokovanie k projektu zainteresovanosti PZS na efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov na liečbu poistencov
- súhlasili so začatím rokovania o cenách na r. 2012 v mesiaci október 2011
- JUDr. Gašparovič za Union z.p. informoval o spôsobe úpravy obsahu zmlúv v súvislosti so vznikom povinnosti zverejňovať zmluvy na webovom sídle zdravotnej poisťovne s účinnosťou od 1.11.2011.

MUDr. Teremová Zuzana
predseda ZV SLK
13.7.2011
SLK vyzvala Union z. p. na rokovanie - termín zatiaľ nebol dohodnutý, požiadavka je rokovať v 3., resp. 4. júlovom týždni.
Predmetom rokovania bude:
- požiadavka na vypustenie nového článku v Dodatku k zmluve - zavedenie pokút
- skrátenie platnosti Dodatku do 31.12.2011, aby bolo možné rokovať o nových cenách od 1.1.2012.
Platnosť starej zmluvy sa nepodpísaním Dodatku automaticky predlžuje o 2 mesiace, tento čas teda využívame na prerokovanie problematických vecí v Dodatkoch.
Union z.p. pred rozosielaním Dodatkov poskytovateľom SLK o ich znení neinformovala.

30.6.2011

Podpisovanie zmlúv so ZP UNION u lekárov, ktorí podpísali mandátnu zmluvu


12.5.2011 - vykonávanie odberov poskytovateľmi všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre iných poskytovateľov ZS
- Odpoveď generálneho riaditeľa ZP Union na dožiadanie SLK z 1.3.2011 vo veci sprístupnenia informácie o výške vyplatených odmien priznaných za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti vedúcich pracovníkov zamestnancov zdravotnej poisťove podša zákona č. 211/2000 Z.z.v platnom znení (7.3.2011)

- List Rady SLK v súvislosti s (ne-)uzatváraním zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (1.3.2011)


- Rokovanie zástupcov SVALZ v ZV SLK so ZP Union (10.12.2010)


Stanovisko: UPLATŇOVANIE SI KAPITAČNEJ PLATBY SPÄTNE U UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA, a.s. (29.11.2010)

- Odpoveď ZP UNION na otázku prezidenta SLK týkajúcu sa regulačných opatrení v ŠAS (5.5.2009)
Dňa 20.2.2008 sa uskutočnilo rokovanie Zdravotného výboru SLK na generálnom riaditeľstve ZP Union.
Na základe pripomienkovanie členov ZV SLK prišlo ešte k určitým úpravám v zmluvných podmienkach a cenách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nasledovne:
A/
ZV SLK vydal SÚHASNÉ stanovisko k zmluve na dobu neurčitú, pričom trval na každoročnom rokovaní o zmluvných cenách.
Výpovedná lehota zmluvy je 3-mesačná, takže pri event. nedohode o cenách na ďalšie obdobie by platili ceny pôvodné počas výpovednej lehoty.
B/ Cenové podmienky od 1.4.2008 – do 31.3.2009
- neprišlo k zásadným posunom v návrhu cien od predošlého rokovania 13.2.2008
ZP Union reagovala na požiadavku zohľadnenia vek. kateórie poistencov nad 80.rokov – návrhom úpravy ceny kapity vo vek. kategórii 60.-80.ročných a nad 80.ročných poistencov
/ viď nižšie v prehľade cien /
– ZP neakceptovala požiadavku navýšenia kapit.platieb vek. skupine : 5.-14.ročných poistencov na úroveń kapity VšZP a navýšila kapit.platbu len o 1.-Sk
- prišlo k úprave ceny bodu za CRP vyšetrenie u VLD .
Požiadavka úhrady kódu 4 – v súviskosti s výkonom očkovania-akceptovaná / VLD, VLDD/ .
Požiadavka úhrady kódu 67 k výkonu očkovania – neakceptovaná.
Helikobacter pylori – zatiaľ nedoriešené .
Požiadavka úpravy platieb za EU - zatiaľ zo strany Union neakceptovaná, právne stanovisko - či môže byť cena iná ako za výkony poskytované občanom SR - vypracuje právna kancelária.
Výsledky rokovania:
sektor ŠAS : cena bodu : 0,55 Sk bez limitácie
PP u ŠAS /urológia/ : 0,80 Sk/ bod
SVALZ : 0,22-0,23 Sk/ bod ... SVALZ prístrojový
FBRL/ vybrané výkony LTV/ - 0,34 Sk.......navýšenie oproti 13.2.2008
sektor GYN: kapita : 32 .-Sk
platba za preventívny výkon 100, 102,103,105, 157, 167
sektor SVALZ : bez zmeny ceny bodu , s diferenciáciou kreditovaných a certifikovaných
sektor VLD: kapita : 55 .-Sk /do 50 rokov/ ,57.-Sk /do 60 r./, 67.-Sk /nad 60 rokov /
na základe požiadavky SLK – vyčlenenia vek . kategórie nad 80.rokov :
t.č. navrhuje ZP Union :kapitu . 60.-80.rokov : 65.-Sk a nad 80.rokov : 67.-Sk
členovia ZV SLK – VLD rozhodnú o konečnej verzii kapit. kategórií:
výkony PP + 252b : 0,80Sk/ bod / vrátane Hepatitis A, Meningokok/
výkon : 252b je možné vykazovať aj s výkonov 25 a 4
výkon CRP : 1,10 Sk/ bod
výkon EKG : 5702
výkony v návštevnej službe /mimo prac. doby/ – bez zmeny
sektor VLDD : kapita : 150 .-Sk /do 1. roka/ , 99.-Sk /do 5. r /,
75.-Sk /do 14 r/....navýšenie o 1.-Sk oproti návrhu z 13.2.2008,
56.-Sk /do 18.r./ 55 .-Sk do 28 rokov
výkony PP + 252b : 0,80Sk/ bod / vrátane Hepatitis A, Meningokok/
252b – pri Z25.8 u dievčat narod. 1996
výkon : 252b je možné vykazovať aj s výkonov 25 a 4
výkon CRP : 1,10 Sk/ bod
výkony v návštevnej službe / mimo prac. doby / – bez zmeny
C/ úprava textu zmluvy o kontrolnej činnosti- článok 5. zmluvy – spracovaný právnymi zástupcami ZP + SLK

D/ k zmluve pre oftalmológov a dodatok k zmluve : Min. štand.postupy pre oftalmológov- v znení schválenom 13.2.2008

Teremová, 20. 2. 2008
Dňa 13. 2. 2008 sa uskutočnilo rokovanie Zdravotného výboru SLK na generálnom riaditeľstve ZP Union:
A/
Predmet rokovania – úprava cenových podmienok od 1.4.2008
sektor ŠAS : cena bodu : 0,55 Sk bez limitácie
PP u ŠAS /urológia/ : 0,80 Sk/ bod
SVALZ : 0,22-0,23 Sk/ bod ... SVALZ
prístrojový
FBRL - 0,33 Sk/ bod /vybrané kódy LTV/
sektor GYN: kapita : 32,-Sk
platba za preventívny výkon 100, 102,103,105, 157
sektor SVALZ : bezo zmeny
v časti FBRL – za SLK odovzdaná požiadavka navýšenia ceny bodu
u 23 vybraných výkonov na cenu bodu 0,45 Sk
ZP prehodnotila požiadavku a 14.2.2008 – zaslala
návrh s akceptáciou zvýšenia bodu na 0,33 Sk u
15 z 23 vybraných výkonov
SVALZ : prístrojový preventívny: 0,80 Sk/bod
SVALZ prístrojový:0,23 Sk/bod
sektor VLD: kapita: 55 .-Sk /do 50 rokov/, 57.-Sk /do 60 r./,
67.-Sk /nad 60r./
výkony PP + 252b : 0,80Sk/bod/ vrátane Hepatitis A,
Meningokok/
výkon CRP : 1,10 Sk/bod
výkon EKG : 5702
výkony v návštevnej službe / mimo prac. doby
– bez zmeny
sektor VLDD: kapita : 150 .-Sk /do 1. roka/, 99.-Sk /do 5. r /,
74.-Sk /do 14 r/, 56.-Sk /do 18. r./ 55 .-Sk
do 28 rokov
výkony PP + 252b : 0,80Sk/ bod /vrátane Hepatitis A,
Meningokok/
252b – pri Z25.8 u dievčat narod. 1996
výkon CRP : 1,10 Sk/ bod
výkony v návštevnej službe /mimo prac. doby/ –
bez zmeny

B/ pripomienkovali sme návrh prílohy o kontrolnej činnosti – v navrhovanom znení bol odmietnutý, po konzult. právnych zástupcov ZP + SLK – budú niekt. časti zapracované
do čl. 5. /Kontrola - súčasne platných zmlúv

C/ prerokovaný dodatok k zmluve pre oftalmológov a dodatok k zmluve: Min. štand.postupy pre oftalmológov
Rokovanie zástupcov Union ZP a ZV SLK bude pokračovať v týždni: 18.-25.2.2008

- staršie informácie z rokovaní so ZP Union nájdete v archíve

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi