SKENDE
Domov » ROKOVANIA PREZÍDIA A RADY SLK » AKTUÁLNE ROKOVANIA » RADA SLK

R SLK DECEMBER 2012

Zápisnica z rokovania Rady SLK SLK dňa 12. decembra 2012

Rada SLK:
• vzala na vedomie informáciu predsedu KV SLK o plnení uznesení
• považuje reportáž odvysielanú STV dňa 30. 11. 2012 ( Správy STV 30.11.2012, 19,00 hod.) ... Prezident lekárskej komory Marián KOLLÁR môže prísť o kreslo...  za nepravdivú, účelovo zavádzajúcu, s cieľom navodiť dojem destabilizácie pomerov vo vedení lekárskej komory. Rada komory vyjadrila plnú dôveru a podporu MUDr. Marianovi  Kollárovi,  ako  demokraticky zvolenému prezidentovi komory, ktorý koná a vystupuje v súlade s rozhodnutiami orgánov komory. Rada SLK uložila prezidentovi SLK doručiť toto stanovisko generálnemu riaditeľovi RTVS a žiada odvysielanie tohto stanoviska v plnom znení vo večerných správach STV
• vzala na vedomie list VR SLK prof. MUDr. J. Glasovi, CSc. PhD
• poverila prezidenta SLK podpísaním dodatku zmluvy s VÚB na rok 2013 v predloženom znení
• vzala na vedomie vyhodnotenie rozpočtu za tretí štvrťrok 2012
• vzala na vedomie informáciu o činnosti ZV SLK
• poverila Mgr. V. Dobiša, MPH  v spolupráci so  S-SLK  a firmou Image and management consulting, s.r.o. dopracovať systém kreditov na možnosť zapisovania kreditov lekármi do 31.7.2013
• poverila prezidenta SLK podpísaním dodatku k  zmluve s firmou RKD na zabezpečenie serverhousingových služieb pre portál i-med
 
Rada SLK schválila:
• garantov pracovných skupín pre unitárny systém podľa predloženého zoznamu
• termíny rokovanie Rady SLK 12.03.2013, 11.06.2013, 3.09.2013 a 10.12.2013 a predbežný termín rokovania Snemu SLK na 28.9.2013
• návrh rozpočtu na rok 2013 a uložila členom rady, aby do 31.1.2013 predložili návrhy úsporných opatrení a návrhy na  zvýšenie príjmov
• prideľovanie kreditov v rámci kreditného systému SLK lekárom publikujúcim na Národnom portáli zdravia, rešpektujúc Vyhlášku MZ SR 366/2005 Z.z
• rokovanie s firmou Farma Profi o podpísaní Memoranda o spolupráci pre doplnenie odborných informácií  na vzdelávacom portáli i-med
• vydané potvrdenia o bezúhonnosti lekárom na základe žiadosti podľa predloženého zoznamu
• do kategorizačnej rady  pre zdravotnícke pomôcky MUDr. E. Sivíka, s tým, že S-SLK osloví menovaného na zastupovanie SLK
• uzatvorenie zmluvy s PR agentúrou na 3 mesiace

Rada SLK prijala uznesenie:
• SLK so znepokojením vníma skutočnosť, že prechod na unitárny systém zdravotného poistenia predpokladá výrazné zaťaženie dodatočnými finančnými prostriedkami plánovanými na odkúpenie, resp. vyvlastnenie súkromných poisťovní. Vzhľadom k súčasnej finančnej situácii v SR vyzýva SLK vládu SR a MZ SR, aby kroky spojené s rušením súkromných zdravotných poisťovní boli pre všetkých občanov SR zárukou, že na tento účel nebudú použité finančné prostriedky, ktoré by mohli byť použité  na zabezpečenie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre občanov SR

 

 

 

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi