SKENDE
Domov » ROKOVANIA PREZÍDIA A RADY SLK » AKTUÁLNE ROKOVANIA » RADA SLK » R 2013

R SLK MAREC 2013

Zápisnica z rokovania Rady SLK 12.03.2013

Rada SLK:
• vzala na vedomie informáciu predsedu KV SLK o plnení uznesení.
• poverila S-SLK  prípravou informácie o čerpaní rozpočtu v kapitole náhrad funkcionárom SLK
• vzala na vedomie informáciu o činnosti a rokovaniach prezidenta SLK od ostatného rokovania
• vzala na vedomie informáciu o činnosti ZV SLK
• poverila prezidenta SLK a S-SLK prípravou stretnutia s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za účasti MUDr. Z. Teremovej ohľadne platieb a úpravy cenového opatrenia
• poverila AK  prípravou stanoviska k žiadosti o stanovisko LUMOTER s.r.o.
• poverila prezidenta SLK zaslaním informatívneho listu organizátorom vzdelávacích akcií o úlohe SLK pri kontrole a  udeľovaní kreditov  v rámci  sústavného vzdelávania
• poverila JUDr. O. Škodlera prípravou textu informatívneho listu
• poverila prezidenta SLK a viceprezidenta SLK MUDr. J. Tholta  rokovaním s VÚB a.s. o výške a podmienkach úrokov na termínované vklady SLK, ako i možnosti zhodnotenia finančných prostriedkov SLK
• poverila komisiu v zložení prezident SLK a viceprezidenti SLK v spolupráci s JUDr. O. Škodlerom rokovaním o podmienkach a uzatvorením zmluvy s NIL o výstavbe doškoľovacieho  strediska vo Veternej Porube

Rada SLK schválila:
• zníženie paušálnych náhrad funkcionárom SLK o 10 %
• návrh doplneného a upraveného rozpočtu na rok 2013
• prípravu tlačovej konferencie – odborné stanovisko k rizikám poskytovaniu zdravotnej starostlivosti z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti lekára a spôsobu hodnotenia správnosti diagnostického a liečebného postupu

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi