SKENDE
Domov » Tlačové konferencie a správy

Tlačové konferencie

4.4.2017
Dňa 4.4.2017 Slovenská lekárska komora usporiadala tlačovú besedu, na ktorej predstavila Stanovisko lekárskeho stavu k Návrhu MZ SR ku koncepcii rozvoja a výstavby novej Univerzitnej nemocnice Bratislava na Rázsochách.
Bližšie informácie a konkrétne pripomienky nájdete v tlačovej správe.

- Informácie z tlačovej besedy v médiách: http://vzdravotnictve.sk/novu-unb-by-mal-podla-lekarskej-komory-prevadzkovat-stat-nie-koncesionar/

- Fotogaléria

2.2.2017

Dňa 2.2.2017 usporiadala Slovenská lekárska komora tlačovú konferenciu z dôvodov, ktoré považuje SLK za mimoriadne dôležité. Tým dôvodom sú možnosti riešenia problému našich lekárov, držiteľov licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár vo vzťahu k zániku ich povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Sociálna poisťovňa začala v roku 2016 od lekárov vymáhať nezaplatené odvody a penále z licencie L1A. Odhadom ide o niekoľko stoviek lekárov. Títo lekári nespôsobili štátu žiadny únik prostriedkov, ani nič podobné, za čo by mali byť potrestaní. Povinnosti si poctivo a včas plnili pri výkone povolania z inej licencie, ktorú aj využívali ako nový podnikateľský subjekt. Naliehavosť potreby riešenia tohto, nepochybne spoločného problému, bude dôvodom na urýchlenú legislatívnu iniciatívu k novelizácii zákona v nami predloženom znení alebo inom znení, ktoré naplní sledovaný cieľ.
Bližšie informácie o priebehu problematiky licencií L1A vo vzťahu k Sociálnej poisťovni nájdete v tlačovej správe TU !

-
videozáznam - I. časť
- videozáznam - II. časť

22.3.2016
Po oznámení nominácie na nového ministra zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Ing. Tomáša Druckera v médiách, usporiadali Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť dňa 22. marca 2016 v priestoroch Slovenskej lekárskej spoločnosti na Cukrovej ulici v Bratislave spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali budúceho ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o zainteresovanie do prípravy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 v častiach týkajúcich sa zdravotníctva a do tvorby zdravotnej politiky štátu. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť považujú zainteresovanie odborníkov - zdravotníckych profesionálov združených v odborných a vedeckých inštitúciách a zdravotníckych stavovských organizáciách do tvorby zdravotnej politiky štátu za o to významnejšie v situácii, keď je prostredie zdravotníctva z hľadiska jeho manažovania pre nového ministra zdravotníctva prostredím úplne novým.

- videozáznam

17.3.2016

Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť usporiadali 17. marca 2016 spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej vyzvali predsedov parlamentných politických strán na pokračovanie v dialógu. Informovali, že 16. marca 2016 odoslali predsedom všetkých parlamentných politických strán list, v ktorom ich žiadajú o zainteresovanie do prípravy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v častiach týkajúcich sa zdravotníctva a pripojili aj návrh téz smerujúcich k podstatnému ozdraveniu slovenského zdravotníctva, o ktorých by chceli spoločne rokovať.  Keďže nikto nechcel rezort zdravotníctva, nastal čas, aby boli riešenia zverené do rúk odborníkom. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť očakávajú, že nová vláda, ale aj parlament, budú dôsledne dbať na kontinuálne zainteresovanie odborných spoločností a stavovských organizácií združujúcich zdravotníckych profesionálov, do tvorby zdravotnej politiky štátu naprieč celým politickým spektrom, aby boli potrebné zmeny uskutočňované na základe všeobecného odborného a spoločenského konsenzu prekračujúceho jedno volebné obdobie. Plné znenie výzvy. Tlačovej konferencie sa okrem prezidentov Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti zúčastnili všetky najvýznamnejšie média na Slovensku.

- videozáznam

17.12.2015

Dňa 17. decembra 2015 o 9:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila spoločná tlačová beseda Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) na tému budúcnosti kontinuálneho vzdelávania lekárov na Slovensku. Prezident SLK MUDr. Marian Kollár, prezident SLS prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc. a ďalší predstavitelia SLS informovali o vzniku Akreditačnej rady Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (ARS CME) a jej hlavných úlohách.

Hovorilo sa aj o spoločných aktivitách SLK a SLS v oblasti pripomienkovania aktuálne prijatých právnych predpisov, priamo alebo nepriamo ovplyvňujúcich výkon zdravotníckeho povolania lekár a uplatňovanie odborných práv a záujmov lekárov, týkajúcich sa výkonu ich profesionálnych činností. SLK a SLS sa obrátili na J.E. prezidenta SR A.Kisku ako poslednú možnú autoritu, ktorá by aktuálne mohla zvrátiť alebo aspoň zmierniť nevhodný celospoločenský trend kriminalizácie a diskriminácie lekárov alebo zdravotníckych pracovníkov s prosbou o uplatnenie konkrétnych pripomienok k týmto zákonom:

  • novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a jej dopad na vzdelávanie lekárov v podobe tzv. peňažného a nepeňažného plnenia pre zdravotníckych pracovníkov od farmaceutických spoločností
  • novela zák. č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorým sa upravujú platy sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Okrem platov sa však v tejto novele upravuje aj problematika vynútiteľnosti etického správania nečlenov komôr a ukladanie pokút za vyberanie poplatkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  • návrh zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktorý by mal upravovať aj spoluprácu inštitúcií na tvorbe zákonov vo fáze ešte pred medzirezortným pripomienkovým konaním


-
tlačová správa

- tri listy prezidentovi SR A. Kiskovi

- fotogaléria


29.9.2015

Dňa 29. septembra 2015 o 13:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave za účasti prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára, člena Prezídia SLK doc. MUDr. M. Viciana a členky Predstavenstva Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) MUDr. Kataríny Šimovičovej uskutočnila tlačová beseda Slovenskej lekárskej komory na tému Záverov XXX. Snemu SLK a aktuálnej situácie v slovenskom zdravotníctve.

Predstavitelia SLK informovali o najdôležitejších témach, ktorými sa zaoberal XXX. Snem SLK 26.9.2015 v Košiciach. Patrili medzi ne podpísanie Memoranda o spolupráci medzi SLK a SLS, okolnosti vzniku Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) a vízia jeho fungovania a najmä otázka optimálnej siete ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

- tlačová správa

- videozáznam

- fotogaléria


2.9.2015

Dňa 2. septembra 2015 o 14:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave za účasti prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára, prezidenta SLS, prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc. a ďalších predstaviteľov SLS uskutočnila spoločná tlačová beseda Slovenskej lekárskej komory (SLK) a Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) na tému Diskriminačné zdaňovanie zdravotníckych pracovníkov v zákone o dani z príjmov a administratívne zaťaženie zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s oznamovaním peňažného a nepeňažného plnenia podľa zákona o liekoch.

Tlačovú besedu svojou účasťou podporili aj hlavní predstavitelia ďalších stavovských organizácií v zdravotníctve: prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) Mgr. Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) Eva Solčániová a prezident Slovenskej komory zubných technikov (SKZT) RNDr. Jaroslav Šaár, dipl.z.t.

SLK a SLS informovali o príprave návrhu novely zákona č. zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach  z dielne Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá sa v médiách zo strany predkladateľov jednostranne prezentuje a obhajuje ako údajne pozitívny krok na zvýšenie transparentnosti  vo vzťahoch medzi zdravotníckymi pracovníkmi, osobitne lekármi a farmaceutickými spoločnosťami. Ba ako pomoc lekárom pri nútenom vykazovaní údajov o tzv. prevodoch hodnôt, či dokonca ako podpora na zvýšenie ich dôveryhodnosti v očiach pacientov a celej verejnosti (!). Hlasu lekárov alebo iných zdravotníkov pritom nebol v uvedenej mediálnej kampani poskytnutý prakticky žiadny priestor.

Zástupcovia stavovských organizácií v zdravotníctve upozornili aj na diskriminačnú úpravu v platných zákonoch o dani z príjmov a o liekoch, týkajúcu sa peňažného a nepeňažného plnenia. Je neadekvátna celospoločenskej situácii a aktuálnym potrebám, pretože energia, ktorá sa vynakladá na administratívu zisťovania a oznamovania prijatého plnenia v porovnané s niektorými inými únikmi financie zo zdravotníctva, ktoré vôbec nie su celkove v celospoločenskom záujme, ani v záujme pacienta, je nezanedbateľná a mala by sa presmerovať do riešenia pálčivejších problémov v našom zdravotníctve (aktualizácia Národného registra onkologických pacientov a pod.)


- Spoločné vyhlásenie Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory k návrhu novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

- List SLK a SLK ministrovi zdravotníctva SR -  návrhy na riešenie problematiky protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva (27.8.2015)

- List SLK a SLK ministrovi zdravotníctva SR -  protikorupčné vzdelávanie v rezorte zdravotníctva (19.8.2015)

- fotogaléria


24.08.2015

Dňa 24. augusta 2015 o 9:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK MUDr. M. Kollára, predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej a členky Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej.

Zástupcovia SLK informovali o tom, že sa skončili rokovania so všetkými zdravotnými poisťovňami a že Slovenská lekárska komora sa so zdravotnými poisťovňami nedohodla na úprave cien za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. SLK má však záujem na tom, aby bola zachovaná kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti a aby poisťovne nemohli použiť pacienta ako rukojemníka. Preto sme sa rozhodli v tejto chvíli prijať navrhované podmienky od všetkých zdravotných poisťovní na dočasné obdobie, počas ktorého však už budú pokračovať ďalšie rokovania. Po podpise zmlúv budeme aj naďalej pokračovať v rokovaniach s  poisťovňami, ale aj s ďalšími inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivosť a transparentnosť v systéme zdravotníctva a zlepšenie postavenia lekárov v spoločnosti. Poďakovali sa všetkým lekárom - predovšetkým mandantom SLK, ale i ostatným poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti za ich podporu, principiálny postoj, disciplínu, ale predovšetkým odhodlanie a vyzvali na zjednotenie všetkých ambulantných poskytovateľov s cieľom vytvorenia si čo najlepšej vyjednávacej pozície so ZP a v záujme dosiahnutia čo najlepšieho výsledku pre poskytovateľov, ale i pacientov.

- fotogaléria

- tlačová správa

- videozáznam


11.08.2015


Dňa 11. augusta 2015 o 13:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnil mimoriadny tlačový brífing za účasti prezidenta SLK MUDr. M. Kollára, predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej a členky Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej.

Zástupcovia SLK reagovali na aktivity Dôvera ZP, ktorá sa napriek prebiehajúcim rokovaniam so Zdravotným výborom SLK rozhodla oslovovať ambulantných lekárov, združených v SLK, priamo s ponukou zmlúv. ZV SLK odporúča svojim mandantom zmluvy zatiaľ nepodpisovať a je stále ochotný sa s Dôvera, a.s. dohodnúť.

- fotogaléria

- TS: SLK sa snaží o navýšenie pre všetkých

- záznam z tlačového brífingu si môžete pozrieť TU (klik)


06.07.2015

Dňa 6. júla 2015 o 9:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, predsedníčky Zdravotného výboru SLK MUDr. Edity Hlavačkovej, členky Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej a právneho zástupcu SLK Mgr. Zdenka Senešiho.

Zástupcovia SLK informovali o stave rokovaní Zdravotného výboru SLK so zdravotnými poisťovňami, ako aj o súčasnej situácii v poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti.


TS: Rokovania so zdravotnými poisťovňami, ako ďalej v ambulantnej starostlivosti

- záznam z tlačovej besedy si môžete pozrieť tu

- Fotogaléria


17.2.2015

Dňa 17. februára 2015 o 12:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, člena Prezídia SLK, doc. MUDr. M. Viciana, členiek Zdravotného výboru SLK MUDr. Kataríny Šimovičovej a MUDr. Edity Hlavačkovej a právneho zástupcu SLK JUDr. Ondreja Škodlera. 


Zástupcovia SLK informovali o stanovisku SLK k schválenej novele zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejných zdrojov a venovali sa najmä téme rušenia tzv. "lekárskych poplatkov" a jeho dopadu na neštátnych ambulantných poskytovateľov ZS, ale aj na pacientov.

- TS: STANOVISKO SLK K NOVELE Z. 577/2004 Z.z.

- záznam z tlačovej besedy SLK k novele zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti (YouTube.com)

SLK zároveň zatiaľ odporúča NEKUPOVAŤ ELEKTRONICKÉ POKLADNICE, pokiaľ sa nevyjasní situácia v súvislosti s prijatím zákona č.577/2004 Z.z.. Súčasne si vás dovoľujeme informovať, že SLK oslovila prezidenta SR v súvislosti so schváleným zákonom a situáciou v zdravotníctve. O výsledku vás budeme informovať čoskoro.


11.11.2014

Dňa 11. novembra 2014 o 11:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová beseda za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, člena Prezídia SLK, doc. MUDr. M. Viciana a členiek Prezídia SLK MUDr. Zuzany Teremovej a MUDr. Valérie Vasiľovej.   


Zástupcovia SLK predstavili návrh SLK na organizáciu poskytovania lekárskej služby prvej pomoci a venovali sa aj aktuálnej situácii v zdravotníctve. 

- Návrh prevádzkovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP)

- Stanovisko SLK k aktuálnej situácii v zdravotníctve 

- Fotogaléria


20.09.2014

Tlačová správa z XXIX. Snemu SLK


24.04.2014
Dňa 24. apríla 2014 o 10:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára, člena Prezídia SLK, Doc. MUDr. M. Viciana a právneho poradcu SLK, JUDr. O. Škodlera.
Venovali sa problematike sústavného medicínskeho vzdelávania z pohľadu SLK.

Tlačová správa бонприкс интернет магазин

Fotogaléria
15.04.2014
Dňa 15. apríla 2014 o 11:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, predsedníčky zdravotného výboru, MUDr. Z. Teremovej a členky zdravotného výberu MUDr. E. Hlaváčkovej.
Venovali sa štruktúre a tvorbe siete poskytovateľov z pohľadu SLK.

Tlačová správa бонприкс украина

Fotogaléria
28.10.2013

Dňa 24. októbra 2013 o 13:30 hod. sa pred Fakultnou nemocnicou v Nitre uskutočnil krátky briefing prezodenta Slovenskej lekárskej komory. Témou briefingu bola kauza okolo prípadu MUDr. Pechočiakovej, po stretnutí prezidenta SLK MUDr. Mariana Kollára s MUDr. Zuzanou Pechočiakovou, členkou komory a lekárkou Kliniky novorodencov, detí a dorastu FN Nitra, ktorá po upozornení na  neoprávnený zásah do lekárskej dokumentácie jedného z pacientov čelí perzekúcii zo strany vedenia FN Nitra.

Tlačová správa


30.09.2013
Dňa 30. septembra 2013 o 10:00 hod. sa v priestoroch Domu novinárov na Župnom námestí v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia Slovenskej lekárskej komory za účasti prezidenta SLK, MUDr. M. Kollára,  člena Prezídia SLK, Doc. MUDr. M. Viciana, CSc., poradcu Prezídia SLK, MUDr. V. Balogha a MUDr. Kataríny Šimovičovej, predsedníčky pediatrickej sekcie SLK.

Témou tlačovej konferencie boli závery prijaté XXVIII. Snemom SLK, smernica o celoživotnom vzdelávaní lekárov a Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory adresované občanom SR.

Tlačová správa TU

Vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory adresované občanom SR TU

Fotky TU


27.06.2013
Dňa 27. júna 2013 o 10:30 hod. sa v priestoroch Domu novinárov na Župnom námestí v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia  zástupcov organizácií  pracovníkov v zdravotníctve za účasti prezidentky SKSaPA, Mgr. Ivety Lazorovej, predsedníčky OZSaPA, Mgr. Moniky Kaveckej, prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, prezidentky Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF), Evy Solčániovej a Oľgy Zimmermanovej zo Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP).

Témou tlačovej konferencie bolo stanovisko zdravotníckych organizácií k opätovnému schváleniu novely zákona o kriminalizácii zdravotníckych pracovníkov v NR SR a informovanie o ďalších krokoch.

Prezident SLK vyjadril znepokojenie nad súčasným stavom a zdôraznil, že podľa prijatého zákona môže napríklad  Ministerstvo zdravotníctva SR zakázať zdravotníckemu pracovníkovi (lekárovi; sestre, fyzioterapeutovi...) vykonávať povolanie na území Slovenskej republiky. Na základe rozhodnutia o uložení pokuty, je príslušná komora, bez rozhodnutia súdu, povinná  zrušiť  registráciu zdravotníckeho pracovníka v registri s tým, že opätovný zápis do registra nemôže byť skôr ako za dva roky. Ďalej informoval, že je právne nezvyklé, aby za neplnenie rozhodnutia vydaného iným orgánom ukladal pokutu iný orgán, v tomto prípade MZ SR.

Podľa upraveného zákona musí zdravotník počas núdzového stavu či krízovej situácie povinne nastúpiť do práce, inak mu hrozia prísne sankcie (3300 €) a nepodmienečné tresty odňatia slobody. To, čo sa v iných členských štátoch Európskej únie klasifikuje ako priestupok, bude na Slovensku považované za trestný čin. Pravdepodobne ide o príspevok slovenských zákonodarcov k harmonizácii právnych noriem v rámci EÚ.

Ďalej zúčastnení informovali o ďalších krokoch, ktorými sú Petícia proti kriminalizácii zdravotníkov a následne podnet na preskúmanie ústavnosti prijatého trestného zákona.

Viac informácií ohľadne petície nájdete TU

Tlačovú informáciu o TB nájdete i na stránke SKSAPA, ktorá TB zvolala - TU

Fotogaléria
25.04.2013
Dňa 25. apríla 2013 o 10:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, člena Prezídia SLK, Doc. MUDr. Mariána Viciana, CSc., MUDr. Kataríny Šimovičovej a JUDr. Ondreja Škodlera.
Venovali sa súčasnej situácii v slovenskom zdravotníctve a navrhovaným legislatívnym zmenám pre výkon povolania lekára z pohľadu ich možnej trestnoprávnej, občianskoprávnej a správnej zodpovednosti.

Tlačová správa - KRIMINALIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV PROBLÉMY ZDRAVOTNÍCTVA NEVYRIEŠI

Tlačová správa - Stanovisko k úpravám miezd lekárov

Fotogaléria


Tlačová beseda - raňajky s novinármi 26.03.2013

Dňa 26. marca o 9:30 sa v priestoroch reštaurácie Pulitzer (budova Slovenského syndikátu novinárov) v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, viceprezidenta SLK, MUDr. M. Buzgóa a predsedníčky zdravotného výboru, MUDr. Z. Teremovej.
Venovali sa aktuálnej téme "Právna zodpovednosť lekára", súčasnej situácii v slovenskom zdravotníctve a navrhovaným legislatívnym zmenám.

Tlačová správa

Fotogaléria


05.02.2013
Dňa 5. februára o 14:30 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, viceprezidenta SLK, MUDr. M. Buzgóa a predsedníčky zdravotného výboru, MUDr. Z. Teremovej.
Venovali sa súčasnej situácii v slovenskom zdravotníctve a navrhovaným legislatívnym zmenám.

Vyhlásenie mimoriadnej Rady SLK

Fotogaléria
26.11.2012
Tlačová správa SLK k situácii vo FN Žilina
07.08.2012
Dňa 07. augusta o 14:00 hod sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára a viceprezidentov SLK, MUDr. J. Tholta a MUDr. M. Buzgóa.
Venovali sa pripravovanej zmene systému zdravotného poistenia z plurálneho na unitárny.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Fotogaléria

Dňa 07. augusta o 14:00 hod sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára a viceprezidentov SLK, MUDr. J. Tholta a MUDr. M. Buzgóa.Venovali sa pripravovanej zmene systému zdravotného poistenia z plurálneho na unitárny. TLAČOVÁ SPRÁVA (28.06.2012) 
Pre akékoľvek informácie volajte HOTLINE: MUDr. Vladimír Balogh, tel. č.: 0905 615 689

26.06.2012
Dňa 26. júna o 13:00 hod sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK, MUDr. Mariana Kollára, prezidenta Asociácie súkromných lekárov, MUDr. Ladislava Pásztora, prezidentky Asociácie všeobecných lekárov pre deti a dorast, MUDr. Kvetoslavy Prcúchovej a predsedníčky sekcie všeobecných lekárov pre deti a dorast SLK, MUDr. Kataríny Šimovičovej.
Venovali sa aktuálnemu stavu zdravotníctva v SR, súčasnej situácii ohľadne podpisovania, resp. nepodpísania zmlúv so zp. Po dohode predstaviteľov všetkých menovaných organizácii sa dohodli, ze v prípade, ak VšZP do soboty 30.06.2012 nepristúpi na podmienky navrhnuté spoločným rokovacím tímom SLK a Zdravity, táto za svojich mandantov nepodpíše nové zmluvy, platné od 2.7.2012.

MIMORIADNA TLAČOVÁ SPRÁVA - Kedy ak nie teraz

Ak chceme byť úspešní, musíme byť jednotní. Jednota je to najdôležitejšie čo potrebujeme.
Poisťovne nestavili na dohodu, ale na obídenie SLK, Zdravity n.o. a AVLDD.
NEODPORÚČAME podpisovať zmluvy, ktoré Vám v súčasnosti pod nátlakom môžu poisťovne predkladať.

Budeme Vás pravidelne informovať na webstránkach:
www.lekom.sk
www.aslsr.sk
www.detskylekar.sk

Galéria (fotky z TK)


30.05.2012
Dňa 29. mája o 11:00 hod. sa v sídle SLK na Račianskej 42/A v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia za účasti prezidenta SLK m. prof. MUDr. M. Dragulu, poradcu Prezídia, MUDr. V. Balogha, koordinátorky projektu i-med, RNDr. Márie Jurigovej a Márie Bérová z MZ SR.
Venovali sa prezentácii bezplatného vzdelávacieho portálu pre lekárov i-med.sk.

 

- Tlačová správa
- Galéria fotiek 


- Archív tlačových konferencií


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi