SKENDE
Domov » Vzdelávanie

I N F O R M Á C I A Slovenskej lekárskej komory pre lekárov a organizátorov podujatí sústavného vzdelávania

           Slovenská lekárska komora na XXVIII. Sneme konanom dňa 28. septembra 2013 schválila novelu Štatútu Slovenskej lekárskej komory a schválila nové znenie Smernice Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní. Schválením týchto predpisov komora zriadila Akreditačnú radu komory, ktorej základnou úlohou je evidencia, sledovanie a hodnotenie podujatí sústavného vzdelávania,  vedenie kalendára podujatí sústavného vzdelávania a evidencia a hodnotenie plnenia podmienok sústavného vzdelávania  lekármi.
            Súčasne stanovila, že lekárovi budú v období po 1. januári 2014 v rámci hodnotenia splnenia podmienok sústavného vzdelávania uznané kredity za  účasť na podujatí organizovanom na území Slovenskej republiky iba v prípade, ak bolo podujatie evidované v Kalendári podujatí sústavného vzdelávania vedenom komorou. Okrem týchto kreditov, bude komora uznávať všetky ostatné kredity, ktoré lekár získa v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov, napr. za samostatné štúdium, za publikačnú činnosť odborného charakteru, za vedecko-výskumnú činnosť, za účasť na vzdelávacom podujatí v zahraničí a pod.. Za takéto kredity však nebude možné uznať kredity, za účasť na podujatiach organizovaných na území Slovenskej republiky, evidovaných a hodnotených organizáciami, ktorým zákon nepriznáva postavenie hodnotiacej organizácie a nevykonávajú túto činnosť v spolupráci s komorou tak, ako to stanovuje § 42 ods. 5 zákona.
Organizátori podujatí sústavného vzdelávania môžu požiadať o zaradenie podujatia  sústavného vzdelávania do kalendára podujatí na rok 2014 na webovej adrese www.kreditycme.sk.
            Slovenská lekárska komora ubezpečuje všetkých lekárov, že kredity za účasť na podujatiach sústavného vzdelávania, ktoré boli realizované do 31. 12. 2013 a ktoré boli evidované inými organizáciami, budú v plnom rozsahu uznané pri hodnotení sústavného vzdelávania.
            Od 1.januára 2014 však budú uznané iba kredity získané za účasť na podujatiach sústavného vzdelávania organizovaných na území Slovenskej republiky iba v prípade, ak bolo podujatie evidované, sledované a hodnotené Slovenskou lekárskou komorou.
            Slovenská lekárska komora k vyššie uvedenému kroku pristúpila na základe žiadostí lekárov a organizátorov podujatí s cieľom zjednodušiť, zefektívniť a v neposlednom rade  zlacnieť prístup lekárov k podujatiam sústavného vzdelávania. Schválenie Smernice  Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní nijakým spôsobom nezasahuje do oprávnenia zabezpečovať podujatia sústavného vzdelávania v súlade s § 42 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z.

Sprievodný list pre organizátorov podujatí sústavného vzdelávania

Reakcia na Stanovisko Slovenskej lekárskej spoločnosti

Stanovisko k informácii SACCME uverejnenej na webovom sídle SACCME - 26.02.2014

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi