SKENDE
Domov » Dianie v zdravotníctve

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

www.udzs.sk


 - ÚDZS: Žiadosť o poskytovanie kritérií revízií zdravotných výkonov, žiadosť o sprístupňovanie elektronického zoznamu aktuálnych zmluvných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a žiadosť o vstup do spoločných rokovaní - list bol zaslaný aj do všetkých zdravotných poisťovní (23.03.2012)

  
ZV SLK sa od marca 2007 opakovane zaoberal problematikou nepresného spracovania výkazov poskytovanej zdrav. starostlivosti jednotlivými zdravotnými poisťovňami.
Na základe pripomienok a sťažností zo strany lekárov = poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sme 13.11.2007 požiadali prednostu ÚDZS MUDr. Demoviča o pomoc pri riešení uvedeného problému.  Zástupcovia ZV SLK poukázali na fakt, že z výkazov ZP často nie je jednoznačne jasná výška neuznaných výkonov, resp. kapitačných platieb. Poukázali aj na skutočnosť, že ZP v požiadavke výkazov zdrav. starostlivosti  v niektorých prípadoch nerešpektujú klasifikáciu chorôb MKCH-10. Upozornili na fakt, že presnosť a jasnosť vo výkazoch ZP je nevyhnutnou podmienkou korektnosti vzájomných vzťahov oboch článkov zúčasňujúsich sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 
  
Rokovanie zástupcov ZV SLK dňa 22.11.2007 na generálnom riaditeľstve ÚDZS vedené riaditeľkou sekcie dohľadu nad nákupom ZS MUDr. Kešjarovou bolo zamerané na problematiku vyúčtovania zdravotnej starostlivosti a problematiku protokolov sporných dokladov zasielaných zdravotnými poisťovňami poskytovateľom s cieľom dosiahnuť konsenzus pri formulácii obsahových častí protokolov sporných dokladov tak, aby bolo zabezpečené presné a jasné formulovanie uznaných a neuznaných výkonov resp. kapitačných platieb vykázaných vo výkazoch poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Na rokovaní boli stanovené úlohy a v priebehu mesiaca január a február 2008 by mali nasledovať ďalšie rokovania k dosiahnutiu obsahovej jednotnosti vo výkazoch zdravotných poisťovní.
   
ZA ZV SLK - Teremová, Hlaváčková
25.04.2007

NOVÉ KÓDY LEKÁROV a POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2007
  
Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou informuje, že pobočky ÚDZS vydávajú číselné kódy lekárom iba na základe predloženého diplomu o špecializácii. ÚDZS ďalej oznamuje, že kompletný zoznam certifikátov, uznaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave za špecializácie, je zverejnený na webstránke ÚDZS
  
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oznamuje spustenie portálu, na ktorom je možné si overiť poistné vzťahy a nové kódy lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  
    

Zápis z pracovného stretnutia zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej lekárskej komory, Úradu pre dohľad nad zdravotnou statrostlivosťou a Vyššieho územného celku Bratislava dňa 16. 5. 2006 >>>  
(dokument možno zväčšiť tak, že sa naň nastavíme myšou a vpravo dole otvoríme ikonu Zobraziť v celej veľkosti) 
    
SLK dostala na vedomie list, ktorý poslalo Ministerstvo zdravotníctva SR Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, týkajúci sa prideľovania kódov všeobecným lekárom poskytujúcim všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast  >>>     >>>

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi