SKENDE
Domov » Aktivity prezidenta SLK » Archív rokovaní prezidenta SLK

ROK 2013 - ROKOVANIA PREZIDENTA ARCHÍV

17.12.2013
Prezident SLK sa venoval práci na Sekretariáte SLK.


12. 12. 2013
Prezident SLK za účasti MUDr. J. Tholta, viceprezidenta SLK, MUDr. J. Hanzena, predsedu Akreditačnej rady SLK (AR SLK), doc. MUDr. M. Viciana, CSc. člena AR SLK, a JUDr. O. Škodlera, AK, viedol seminár venovaný sústavnému vzdelávaniu lekárov pre organizátorov vzdelávacích podujatí na MZ SR.
10.12.2013
Prezident SLK za účasti JUDr. O. Škodlera a MUDr. J. Hanzena sa zúčastnili rokovania o CME na pozvanie ministerky zdravotníctva. Prezident SLK viedol rokovanie Rady SLK a venoval sa práci na Sekretariáte SLK.
4.12.2013
Prezident SLK sa zúčastnil spolu so ZV SLK rokovania na ZP UNION.
3.12.2013
Prezident SLK viedol rokovanie mimoriadneho Prezídia SLK a venoval sa práci na sekretariáte SLK.
2.12.2013
Prezident SLK za účasti Ing. M. Ďurišina rokoval na MŠ SR o možnostiach doprogramovania i-medu na sprístupnenie portálu pre všetkých lekárov po ukončení realizácie projektu.
28.11.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidenta RLK Bratislava zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Bratislava.
27.11.2013
Prezident SLK sa zúčastnil rokovania Akreditačnej rady SLK a venoval sa práci na sekretariáte SLK.
26.11.2013
Prezident SLK spolu s Ing. M. Ďurišinom rokovali s riaditeľom sekcie štrukturálnych fondov EÚ na MŠVŠ SR v súvislosti s ukončením projektu vzdelávacieho portálu i-med a jeho udržaním v ďalšom období.
22.11.2013
Prezident SLK sa stretol s prof. Lazurovou a na pozvanie prezidentky RLK Košice sa zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Košice.
21.11.2013
Prezident SLK sa stretol s prof. MUDr. P. Kothajom a na pozvanie prezidenta RLK Prešov sa zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Prešov.
19.11.2013
Prezident SLK viedol rokovanie predstaviteľov komôr v zdravotníctve v súvislosti so sústavným vzdelávaním. Venoval sa práci na sekretariáte SLK a zúčastnil sa rokovania Akreditačnej rady SLK.
18.11.2013
Prezident SLK spolu so zástupcami Zdravotného výboru SLK rokoval o podmienkach zmlúv na VšZP. Zúčastnil sa stretnutia v nemocnici na Antolskej v súvislosti s nájomnou zmluvou na spoplatnenie parkovania.
15.11. a 16.11.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidenta Českej lekárskej komory zúčastnil rokovania Sjezdu ČLK, kde vystúpil s príhovorom.
14.11.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidenta RLK Trnava zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Trnava.
12.11.2013
Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia SLK, zúčastnil sa rokovania redakčnej rady portálu i-med,venoval sa práci na sekretariáte SLK a zúčastnil sa slávnostného semináru mikrobiologickej sekcie SLK pri príležitosti 85 narodenín profesora J. Štefanca, ktorému pogratuloval k významnému životnému jubileu.
11.11.2013
Prezident SLKk sa zúčastnil rokovania Akreditačnej rady SLK.
7.11.2013
Prezident SLK na pozvanie prezidenta RLK Nitra sa zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Nitra.
6.11.2013
Prezident SLK sa zúčastnil s príhovorom na otvorení Kardiologického kongresu SLS.
5.11.2013
Prezident SLK sa stretol s pracovníkmi sekretariátov RLK a SLK na spoločnom stretnutí. Zúčastnil sa rokovania Akreditačnej rady Slovenskej lekárskej komory. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
30.10.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidenta RLK Žilina zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Žilina.
29.10.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
24.10.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidenta RLK Trenčín zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Trenčín.
22.10.2013
Prezident SLK sa zúčastnil na rokovaní VR SZÚ a konferencii Forbes v Hiltone, venoval sa práci na sekretariáte.
18.10.2013
Prezident SLK sa na pozvanie zúčastnil „XXXIV. Výročnej konferencii SSVPL SLS“ vo Vysokých Tatrách.
17.10.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidentky RLK Banská Bystrica zúčastnil zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica.
16.10.2013
Prezident SLK vystúpil na Trend konferencii s príspevkom.
15.10 2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK a zúčastnil sa konferencie TREND.
8.10.2013
Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia a mimoriadnej Rady SLK. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
3.10.2013
Prezident SLK za účasti viceprezidenta MUDr. J. Tholta a právnika JUDr. O. Školdera pripravovali mimoriadne rokovanie Rady SLK.
1.10.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
30.9.2013
Prezident SLK za účasti ďalších predstaviteľov SLK Doc. MUDr. M. Viciana, CSc., MUDr. K. Šimovičovej, MUDr. V. Balogha viedol tlačovú konferenciu venovanú výsledkom rokovania XXVIII. Snemu SLK.
28.9.2013
Prezident SLK otvoril a podieľal sa na vedení rokovania XXVIII. Snemu SLK.
27.9.2013
Prezident SLK viedol rokovanie predsnemovej Rady SLK.
26.9.2013
Prezident SLK sa na pozvanie generálneho riaditeľa Incheba a.s. zúčastnil otvorenia výstavy Slovmedica – Non handicap 2013 v Inchebe.
25.9.2013
Prezident SLK sa zúčastnil zasadnutie Výboru NR SR pre zdravotníctvo.
24.9.2013
Prezident SLK sa venoval príprave predsnemovej Rady SLK a práci na sekretariáte SLK.
18.9.2013
Prezident SLK sa na pozvanie zúčastnil konferencie Forbes o liekoch.
13.9. – 15.9. 2013
Prezident SLK sa zúčastnil na konferencii, ktorú v rámci projektu cezhraničnej spolupráce realizuje RLK Žilina spolu s OIL Krakov.
10.9.2013
Prezident SLK sa stretol s prof. MUDr. D. Meškom, PhD. s ktorým prebrali problémy fungovania univerzitných pracovísk. Otvorili i otázku časopisu Medikom. Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
7.9.2013
Prezident SLK sa zúčastnil rokovamia LOK, kde predniesol príhovor.
3.9.2013
Prezident SLK viedol rokovanie prezídia a Rady SLK a venoval sa práci na sekretariáte SLk.

23.8.2013

Prezident SLK spolu s JUDr. O. Škodlerom a MUDr. J. Tholtom na stretnutí s primátorom mesta Liptovský Mikuláš informovali o zámeroch výstavby vzdelávacieho centra vo Veternej Porube.
20.8.2013
Prezident SLK na stretnutí s ministerkou zdravotníctva tlmočil pozvanie Rady SLK a pozval osobne ministerku zdravotníctva na rokovanie XXVIII. Snemu SLK. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
13.8.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
6.8.2013
Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia SLK a venoval sa práci na sekretariáte.
30.7.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK. Rokoval s prof. MUDr. M. Dragulom, PhD. o pripravovaných krokoch.
26.7.2013 - 27.7.2013
Prezident spolu s viceprezidentmi SLK pripravovali podklady na rokovanie snemu SLK a diskutovali o situácii v zdravotníctve a stratégii najbližších krokov SLK, ako i o príprave projektu na výstavbu vzdelávacieho centra.
9.7.2013
Prezident SLK sa zúčastnil Valného zhromaždenia LEKÁR a.s. Viedol rokovanie so Slovenskou sporiteľnou a.s. a úvod rokovania Prezídia SLK.
2.7.2013

Prezident SLK sa venoval práci na Sekretariáte SLK.
27.6.2013
Prezident SLK sa spolu s ďalšími predstaviteľmi komôr a organizácií v zdravotníctve zúčastnil tlačovej besedy k Trestnému zákonu a z neho vyplývajúcej kriminalizácie zdravotníckych pracovníkov.
26.6.2013
Prezident SLK spolu so zástupcami SLK (Doc. MUDr. M. Vician, CSc. a MUDr. V. Balogh) sa stretli so zástupcami strany Nová väčšina. Na stretnutí rozdiskutovali otázky a problémy zdravotného systému na Slovensku.
25.6.2013
Prezident SLK vystúpil ako hosť na akademickom senáte LFUK v Bratislave k téme podpísania vyváženej a obojstranne prospešnej zmluvy medzi LFUK a UNB. Stretol sa so zástupcami INEKO.
24.6.2013
Prezident SLK sa zúčastnil rokovania Redakčnej rady portálu i-med. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
22.6.2013
Prezident SLK sa zúčastnil zasadnutia Snemu Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, kde vystúpil s príhovorom.
19.6.2013
Prezident SLK spolu so ZV SLK rokovali s VšZP o podmienkach pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na ďalšie obdobie.
18.5.2013
Prezident SLK spolu so ZV SLK rokovali na ZP Union. Prezident SLK spolu s MUDr. Z. Teremovou rokoval na ÚDZS s riaditeľkou sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Ing. Hrabovskou v suvislosti s problematikou elektronických chybových protokolov zo spracovania dávok poskytovateľov ZS, kde sa dohodli na doladení problémov s tým, že ÚDZS vyzve zdravotné poisťovne, aby do 31.12.2013 mali poskytovatelia možnosť zasielania obidvoch druhov protokolov. Stretol sa s predstaviteľmi komôr a organizácií v zdravotníctve. Na stretnutí rozobrali spoločné kroky v prípade opätovného schválenia Trestného zákona a kriminalizácie zdravotníckych pracovníkov.
17.5.2013
Prezident SLK na pozvanie podpredsedu NR SR a predsedu KDH rokoval v NR SR s J. Figelom o legislatíve a podmienkach výkonu povolania.
15.6. 2013
Stretnutie s prezidentkou Slovenskej komory iných zdrav. pracovníkov (SKIZP), RNDr. M. Trechovou.
14.6. 2013
Stretnutie s rektorom UPJŠ Košice p. Mirossayom ohľadom situácie v Univerzitných nemocniciach na Slovensku.
13.6.2013
Prezident SLK sa zúčastnil rokovania orgánov RLK Prešov. Stretol sa so zastupujúcou viceprezidentkou SKSaPA p. Lazorovou.
11.6.2013
Prezident SR za účasti viceprezidenta SLK rokoval so zástupcami VÚB banky o zvýhodnených podmienkach pre členov SLK. Viedol rokovanie Prezídia a Rady SLK a venoval sa práci na sekretariáte SLK.
6.6.2013
Prezident SLK spolu so zástupcami komory sestier a komory iných zdravotníckych pracovníkov boli prijatí kancelárom prezidenta SR, kde upozornili na neústavnosť prijatej novely Trestného zákona a na kriminalizáciu zdravotníckych pracovníkov a požiadali o vrátenie novely zákona na opätovné prerokovanie v NR SR. Ich požiadavke prezident SR vyhovel 11.6.2013.
5.6.2013
Prezident SLK sa zučastnil spolu so zástupcami ZV SLK rokovania o podmienkach vo VšZP.
4.6.2013
Prezident SLK sa zúčastnil zasadnutia Vedeckej Rady SZÚ. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
28.5.2013
Prezident SLK spolu s prezidentkou SKSaPA a SKIZP sa zúčastnili briefingu s médiami v súvislosti s plánovaným stretnutím s predsedom NRSR, ktoré bolo zrušené tesne pred prijatím. Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
24.5.2013
Prezident SLK sa zúčastnil a predniesol príhovor na konferencii VLD v Žiline. Listom požiadal prezidenta SR o nepodpísanie novely Trestného zákona a o prijatie.
23.5.2013
Prezident SLK sa spolu s mim. prof. MUDr. M. Dragulom, PhD. zúčastnili na pozvanie Poľskej lekárskej komory slávnostného zasadnutia k 120. výročiu založenia OIL Krakov, na ktorom predniesol príhovor.
22.5.2013
Prezident SLK spolu so zástupcami organizácií v zdravotníctve sledovali schvaľovanie Trestného zákona v pléne NR SR priamo v NR SR. Prezident SLK poskytol stanovisko k schváleniu zákona médiám.
21.5.2013
Prezident SLK so zástupcami organizácií v zdravotníctve vystúpili na protestnom zhromaždení zdravotníkov pred NR SR v súvislosti so schvaľovaním Trestného zákona (kriminalizáciu zdravotníckych pracovníkov). Prezident SLK so zástupcami zdravotníckych organizácií rokoval s predsedom NR SR a požiadali ho o stiahnutie návrhu Trestného zákona. Zúčastnení sledovali rokovanie pléna NR SR. Prezident SLK poskytol stanovisko médiám.
16. - 17.5.2013
Prezident SLK oslovil listom lekárov s informáciou o predloženom návrhu poslanca MUDr. J. Valockého ako i návrhu trestného zákona súvisiaceho s kriminalizáciou zdravotníckych pracovníkov.
15.5.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
14.5.2013
Prezident SLK sa spolu so zástupcami organizácií v zdravotníctve zúčastnil briefingu pred NR SR v súvislosti s predloženými návrhmi zákonov, ktoré kriminalizujú zdravotníckych pracovnikov. Viedol rokovanie Prezídia SLK a venoval sa práci na sekretariáte SLK. Viedol rokovania s predsedami parlamentných politických strán.
10.5.2013

Prezident SLK spolu s pracovníkmi sekretariátu SLK a zástupcom AK Skodler and Partners sa stretli so študentmi štvrtého ročníka medicíny SZU. Na stretnutí informovali o legislatíve, činnosti komory a súčasnej situácii.
9.5.2013
Prezident SLK viedol rokovanie predstaviteľov organizácií združujúcich zdravotníckych pracovníkov.
7.5.2013
Prezident SLK rokoval s generálnou riaditeľkou MF SR v súvislosti s kontrolou financovania projektu e-learningového vzdelávania, ktoré SLK realizuje od roku 2009. Na Ústavnoprávnom výbore NR SR vystúpil s apeláciou na odmietnutie zákonov o trestnej zodpovednosti lekárov. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
30.4.2013
Prezident SLK viedol rokovanie profesijných odborových a iných organizácií v zdravotníctve v súvislosti s poslaneckým navrhom Trestného zákona, ktorý kriminilizuje zdravotníckych pracovníkov, ale nerieši problémy systému. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
25.4.2013
Prezident SLK spolu s viceprezidentom J. Tholtom, m.prof. MUDr. M. Dragulom, PhD. a JUDr. O. Škodlerom sa zúčastnili rokovania predstavenstva Poľskej lekárskej komory vo Varšave.
24.4.2013
Prezident SLK viedol tlačovú konferenciu na tému: Kriminalizácia zdravotníckych pracovníkov problémy zdravotníctva nevyrieši. Prezident SLK spolu s viceprezidentom J. Tholtom, m.prof. MUDr. M. Dragulom, PhD. a JUDr. O. Škodlerom sa stretli na spoločnej večeri s predstaviteľmi Poľskej lekárskej komory vo Varšave.
23.4.2013
Prezident SLK spolu s predsedom LV SLK a právnikom sa zúčastnili rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo. S MUDr. Z. Teremovou rokoval o platbách poskytovateľom na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny.
20.4.2013
Prezident SLK spolu s viceprezident SLK sa zúčastnili konferencie LOZ ako i benefičného koncertu poriadaného LOZ.
17.4.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
16.4.2013
Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia SLK.
11.4 a 12.4.2013
Prezident SLK sa aktívne zúčastňoval na konferencii „Aké princípy vládnu zdravotníctvu“ poriadanej Médius, o.z. v Košiciach. Prezentáciu nájdete tu.
9.4.2013
Prezident SLK sa spolu so ZV SLK zúčastnil rokovania na VšZP a ZP Dôvera. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
2.4.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
27.3.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
26.3.2013
Prezident SLK spolu s viceprezidentom MUDr. M. Buzgóom, predsedníčkou ZV SLK MUDr. Z.Teremovou a zástupcom právnej kancelárie Škodler and Partners s.r.o. JUDr. O. Škodlerom sa stretli so zástupcami medií na tému právna zodpovednosť lekára. Na MZ SR rokovali zástupcova MZ SR a SLK v rámci prípravy legislatívy systému UNITÁR.
25.3.2013
Prezident SLK spolu s viceprezidentmi SLK a právnym poradcom SLK rokovali s ministerkou zdravotníctva o pripravovanej legislatíve.
21.3.2013
Prezident SLK rokoval v NR SR s poslancom a predsedom VÚC Žilina Ing. Jurajom Blanárom.
19.3.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
16.3.2013
Prezident SLK spolu so zástupcami SLK otvoril podujatie LEKOM SKI 2013 v Roháčoch - Spálenej.
15.3.2013
Prezident SLK s členmi Prezídia SLK sa stretli na spoločnom rokovaní so zástupcami Poľskej lekárskej komory (NIL), Oblastnej lekárskej komory Krakov (OIL) a Českej lekárskej komory. Na rokovaní prebrali otázky sústavného vzdelávania, mikroprojektov, ako i projektu výstavby doškoľovacieho centra vo Veternej Porube. Taktiež rozdiskutovali stav zdravotníctva v jednotlivých krajinách.
14.3.2013
Prezident SLK prijal účasť v čestnom predsedníctve na celoslovenskej konferencii XXII. Gettlíkov deň.
12.3.2013
Prezident SLK s predsedom LV SLK a právnikom sa zúčastnili zasadnutia Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Prezident SLK viedol rokovanie Rady SLK a venoval sa práci na sekretariáte SLK.
26.02.2013
Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
25.02.2013
Prezident SLK rokoval s predsedníčkou ÚDZS o DRG.
21.2.2013
Prezident SLK na stretnutí s prezidentom SKZL prebrali oblasť vzájomnej spolupráce a situáciu v legislatíve.
20.2.2013
Prezident SLK spolu s členom Rady SLK doc. MUDr. M. Dragulom,PhD. rokovali s podpredsedom EK M. Šefčovičom o projektoch financovaných z EÚ. Prezident SLK s členmi Rady SLK sa zúčastnili stretnutia na NZCI k intergrácii informačných systémov PZS do NZIS.
19.2.2013
Prezident SLK spolu s nominovanými členmi SLK sa zúčastnili na pozvanie ÚDZS rokovania o DRG. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
12.2.2013
Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia SLK. Zúčastnil sa rokovania so ZP Dôvera za účasti členov Zdravotného výboru SLK. Venoval sa prácam na sekretariáte SLK.
6.2.2013
Prezdient SLK sa stretol s Radou RTVS, kde si dohodol stretnutie s riaditeľom RTVS a šéfredaktorom spravodajstva.
5.2.2013
Prezident SLK spolu s viceprezidentom SLK MUDr. M. Buzgóom rokovali s prezidentom SR o legislatíve a poslaneckých legislatívnych návrhoch k novele zákona 578/2004 z.z. Prezident SLK viedol rokovanie mimoriadnej Rady SLK a tlačovú konferenciu, na ktorej informoval o prijatom Vyhlásení mimoriadnej Rady SLK z 5.2.2013. Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
4.2.2013
Prezident SLK spolu s viceprezidentmi SLK rokovali s ministerkou zdravotníctva o predložených poslaneckých legislatívnych návrhoch novely 578/2004 Z.z. a o ďalších legislatívnych krokoch. Prezident SLK sa stretol so zástupcami pediatrickej sekcie SLK , s ktorými prerokovali návrh siete ambulanciií, ako aj poslanecké návrhy novely 578/2004 z.z. Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.
2.2.2013
Prezident SLK sa na základe pozvanie zúčastnil Plesu medikov, kde sa stretol s viacerými predstaviteľmi lekárskeho stavu, s ktorými diskutovali o problémoch v legislatíve a systéme.
30.1.2013
Prezident SLK na stretnutí s ministerkou zdravotníctva prebrali legislatívne kroky.
29.1.2013
Prezident SLK sa za účasti predsedu LV SLK a JUDr. O. Škodlera zúčastnili rokovania Výboru NR SR pre zdravotníctvo, na ktorom boli predložené poslanecké legislatívne návrhy k novele zákona 578/2004 Z.Z., s ktorými vyjadrili nesúhlas.
26.1.2013
Prezident SLK sa na pozvanie prezidenta ČLK zúčastnil plesu ČLK, kde sa stretol s prezidentom ČLK a NIL (Poľskej LK), kde prebrali aktuálne problémy v zdravotníctve ako i budovanie doškoľovacieho strediska.
23.1.2013
Prezident SLK rokoval s ministerskou zdravotníctva o legislatívnych zmenách a venoval sa práci na sekretariáte SLK.
22.1.2013
Prezident SLK rokoval s PR agentúrou ohľadne činnosti pre SLK. Rokoval so zástupcami NCZI o vzájomnej spolupráci. O spolupráci v rámci podujatia LEKOM SKI 2013 rokoval so zástupcami firmy MOTOR-CAR, Bratislava spol. s r.o.. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
21.1.2013
Prezident SLK rokoval o príprave konferencie „Aké princípy vládnu zdravotníctvu“ so zástupcom firmy Medius, o.z., s ktorým podpísal zmluvu o spolupráci na uvedenej konferencii.
16.1.2013
Prezident SLK rokoval so zástupcami SAFS o situácii v liekovej politike, neziskovom fonde a vzdelávaní lekárov. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.
15.1.2013
Prezident SLK spolu s predsedom redakčnej rady portálu, za účasti viceprezidentov SLK, vzdelávacej firmy Farmi Profi a projektového tímu, otvorili rokovanie k zhodnoteniu realizácie projektu i-med a jeho udržateľnosti. Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia SLK a rokovanie skupiny pre prípravu legislatívy UNITAR.

9.1.2013
Prezident SLK sa venoval sa práci na sekretariáte SLK.
8.1.2013
Prezident SLK sa zúčastnil rokovania na MZ SR v súvislosti s prípravou legislatívy.
2.1.2013
Prezident SLK sa stretol s generálnym riaditeľom Incheba a.s. - na stretnutí prebrali ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce.

 

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi