SKENDE
Domov » ROKOVANIA PREZÍDIA A RADY SLK » AKTUÁLNE ROKOVANIA » RADA SLK » R SLK 2014

R SLK MAREC 2014

Zápisnica z rokovania Rady 11. marca 2014
 

Rada SLK:
• vzala na vedomie informáciu poverenej členky KV SLK o plnení uznesení
• vzala na vedomie informáciu prezidenta SLK  o činnosti od ostatného rokovania Rady SLK
• na základe listu z Rady RLK BB a NR predlžuje pripomienkové konanie k Deontologickému kódexu do 15.4.2014
• vzala na vedomie informáciu o činnosti ZV SLK
• vzala na vedomie predložený materiál o počte mandátnych zmlúv
• vzala na vedomie predloženú správu o činnosti LV SLK
• zvoláva mimoriadny Snem SLK s jediným bodom programu novela Smernice SLK o sústavnom vzdelávaní lekárov na 25.4.2014 o 16,00 hod. v Ružomberku
 
Rada SLK schválila:
• usporiadanie Snemu SLK v dňoch 19. a 20.9.2014
• doplnenie AR SLK (Akreditačná rada), ktorá pozostávala z doteraz schválenych zástupcov z RLK Košice, MUDr. N. Lukána Phd. a MUDr. M. Kudláčovej, o ďalších členov navrhnutých jednotlivými RLK v zložení: MUDr. Berešová, Havrilla za RLK Prešov, za RLK Trenčín MUDr. Z. Teremová, za RLK  Žilina MUDr. Bízik, za RLK Trnava MUDr. P. Pekarovič, za RLK Banská Bystrica MUDr. Majerník, RLK Nitra MUDr. Olajoš a MUDr. Boldizsár
• zorganizovanie spoločného stretnutia komôr k príprave pozmeňovacieho návrhu k 578/2004 Z.z.
 

Rada SLK poverila:
• doc. MUDr. M. Viciana, CSc. za spolupráce s m. prof. MUDr. M. Dragulom, PhD. prípravou návrhov na konštituovanie novej VR SLK
• uskutočnením volieb v sekciách SLK do 30.6.2014 odbor licencií a vzdelávania SLK a ustanovila volebného komisára pre sekcie: Hygienicko-epidemiologickú neurochirurgickú, neonatologickú, onkologickú sekcia a patologickú sekciu MUDr. V. Balogha a pre sekcie klinickej biochémie, nukleárnej medicíny, akupunktúry a klinickej mikrobiológie doc. MUDr. M. Viciana, CSc. Za skrutátorov ustanovila: MUDr. J. Černáka, predsedu KV SLK, Mgr. A. Laššákovú a RNDr. M. Jurigovú
• Prezídium SLK schválením volebného zoznamu členov sekcií na riadnom aprílovom zasadnutí
• AK naformulovaním žiadosti na Ústavný súd SR ohľadne problematiky povinného očkovania detí v SR
• Prezídium SLK zaoberaním sa žiadosťou pediatrickej sekcie SLK na svojom aprílovom rokovaní
• účasťou na podujatí Sestra roka dňa 14.3.2014 doc. MUDr. M. Viciana

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi