SKENDE
Domov » Nadácia LEKÁR

Základné informácie


Slovenská lekárska komora založila Nadáciu Lekár (ďalej len „nadácia“).
  
Sídlo nadácie je Dobšinského 12, 811 05 Bratislava

IČO: 31808913

Bankové spojenie: TATRA BANKA SK82 1100 0000 0026 2072 7277Carlo

Správcom nadácie je MUDr. Katarína Šimovičová

Korešpondenčná adresa: Račianska 42/A, 831 02 Bratislava  

Účelom založenia nadácie je podpora nasledovných verejnoprospešných cieľov a aktivít:
  
· ochrana zdravia,

· sústavné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov, 

· rozvoj a skvalitňovanie úrovne poskytovanej liečebno-preventívnej 
  starostlivosti,

· podpora zavádzania nových vyšetrovacích a terapeutických metód
  v súlade s najnovšími trendmi medicíny,

· získavanie najnovších medicínskych vedeckých poznatkov a ich
  aplikácia v bežnej praxi,

· rozvoj a obnova zdravotníckej techniky a informačných systémov
  v súlade s najnovšími trendmi v oblasti medicínskej informatiky

· rozvoj zdravotníckej starostlivosti.
  
Cieľom činnosti nadácie je podpora rozvoja zdravotníctva na území Slovenskej republiky a to vo všetkých smeroch jeho činnosti, predovšetkým so zameraním na podporu rozvoja materiálno-technických podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti, podporu začínajúcich neštátnych zdravotníckych zariadení, predovšetkým na vybudovanie zdravotníckeho zariadenia po stránke materiálnej, personálnej a odbornej, podporu  vzdelávacích aktivít, podporu zavádzanie nových medicínskych postupov do praxe a podporu iných aktivít smerujúcich k zvýšeniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi