SKENDE
Domov » Právna poradňa

Zdaňovanie nepeňažných plnení od farmaceutických spoločností od 01.01.2015

S účinnosťou od 01.01.2015 sa mení spôsob zdaňovania nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby (ďalej len „držiteľ“).

Zároveň s účinnosťou od 01.01.2015 sú oslobodené od dane nepeňažné plnenia poskytnuté držiteľom vo forme účasti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanca alebo zdravotníckeho pracovníka na sústavnom vzdelávaní. Za účasť na sústavnom vzdelávaní sa nepovažuje hodnota stravy, ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelávaním.

Daň z nepeňažných plnení neoslobodených od dane sa vyberá zrážkou spôsobom nižšie uvedeným. Nižšie uvedený spôsob platenia dane sa nevzťahuje na príjmy z vykonávania klinického skúšania.

Platiteľom dane z nepeňažných plnení je príjemca nepeňažného plnenia, t.j. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník, ktorý nepeňažné plnenie prijal. Platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté. Daň sa neplatí, ak nepeňažné plnenie v úhrnnej sume za príslušný kalendárny štvrťrok nepresiahne 10 eur.

Na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR a uverejní ho na svojom webovom sídle, je správcovi dane povinný predložiť:
a) platiteľ dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka oznámenie o zrazení a odvedení dane;
b) držiteľ do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie poskytnuté, oznámenie o výške nepeňažného plnenia, dátume jeho poskytnutia a údaj o osobe, ktorej bolo nepeňažné plnenie poskytnuté.
Držiteľ je ďalej povinný výšku nepeňažného plnenia oznámiť príjemcovi tohto plnenia v lehote do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol.

Ak platiteľ dane nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, t.j. nemá pridelené číslo účtu, na ktoré platí dane, je povinný oznámiť správcovi dane začatie poberania týchto nepeňažných plnení do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nepeňažné plnenie prijal. Platiteľ dane, ktorému do lehoty na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane správca dane neoznámil číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka, je povinný odviesť daň správcovi dane v lehote do ôsmich dní od doručenia tohto oznámenia, ak mu toto oznámenie bolo doručené po lehote na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane. V rovnakej lehote je tento platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane aj oznámenie o zrazení a odvedení dane.


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi