SKENDE
Domov » Legislatívny výbor SLK » Z činnosti LV SLK » Rokovania Legislatívneho výboru SLK

Rokovanie o aplikácii tzv. poplatkového zákona samosprávnymi krajmi

Dňa 24.6.2015 sa prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár, členka Rady SLK MUDr. Katarína Šimovičová, zástupca z Advokátskej kancelárie ŠKODLER & PARTNERS s.r.o. Bratislava Mgr. Zdenko Seneši a pracovníčka sekretariátu SLK PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH zúčastnili na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky (Sekcia zdravia) na rokovaní so zástupcami samosprávnych krajov, ktoré iniciovala Slovenská lekárska komora. Iniciatíva vychádzala z potreby zjednotiť postupy samosprávnych krajov v aplikácii tzv. poplatkového zákona v častiach, týkajúcich sa 1. ordinačných hodín a 2. zoznamov a cenníkov výkonov schvaľovaných samosprávnymi krajmi.

Vo veci ordinačných hodín prítomní dospeli k záveru, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa rozhodne sám, o aký rozsah ordinačných hodín požiada príslušný samosprávny kraj o schválenie, príslušný samosprávny kraj schváli ordinačné hodiny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný dodržiavať ordinačné hodiny schválené príslušným samosprávnym krajom), a že návštevné hodiny poskytovateľa zdravotnej starostlivosti u pacienta sú súčasťou ordinačných hodín poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

K zoznamu zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú, alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných predpisov MZ SR zaujalo stanovisko, že zoznam nemusí obsahovať konkrétne výkony vykonávané pri chorobách, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, ale iba zoznam týchto chorôb (uvedených v nariadení vlády SR č. 777/2004 Z.z.) a k tomu zoznam služieb uvedených v § 13 zákona č. 576/2004 Z.z.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi