SKENDE
Domov » Právna poradňa

Zdaňovanie nepeňažných plnení od farmaceutických spoločností od 01.01.2016

Zdaňovanie plnení prijatých od farmaceutických firiem od 01.01.2016

Dňa 01. januára 2016 nadobudne účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorá sa z časti dotýka zdaňovanie peňažných a nepeňažných plnení prijatých zdravotníckymi pracovníkmi od farmaceutických firiem.

Od 01. januára 2016 sa predmetom dane sa stáva dar prijatý poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom (ďalej len „poskytovateľ“) od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti , výrobcu a distribútora zdravotníckej pomôcky, výrobcu a distribútora dietetickej potraviny  alebo tretej osoba, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od týchto osôb (ďalej len „držiteľ“). Pre úplnosť dodávame, že farmaceutickou spoločnosťou sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá zabezpečuje registráciu, kategorizáciu, marketing alebo sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánnych liekov pre držiteľa povolenia na výrobu liekov, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov alebo držiteľa registrácie humánneho lieku.

Ďalšou zmenou tentokrát v prospech zdravotníckych pracovníkov je oslobodenie hodnoty stravného, ktoré dostane zdravotníckych pracovník na podujatí určenom výlučne na vzdelávací účel alebo podujatí sústavného vzdelávania. Výška od dane oslobodeného stravného bude závisieť od dĺžky trvania podujatia. Ak bude podujatie trvať 5 až 12 hodín bude stravné oslobodené do výšky 4,20 EUR; nad 12 hodín do 18 hodín bude stravné oslobodené do výšky 6,30 EUR; nad 18 hodín do výšky 9,80 EUR. Konkrétne to znamená, že ak lekár na podujatí sústavného vzdelávania, ktoré bude trvať 6 hodín, dostane nepeňažné plnenie vo forme stravy v hodnote 6 EUR, dani bude podliehať suma 1,80 EUR, t.j. hodnota stravy v sume 6 EUR – 4,20 EUR. Ak by hodnota stravy nepresiahla hodnotu 4,20 EUR lekár nebude žiadne nepeňažné plnenie týkajúce sa stravy zdaňovať. Uvedené oslobodenie sa nevzťahuje na ubytovanie a dopravu poskytnutú v súvislosti so sústavným vzdelávaním.

Ďalšou novinkou je to, že zdaňovanie nepeňažných plnení sa bude vykonávať raz ročne, nie štyrikrát ročne ako doteraz, a to vždy do 31.januára nasledujúceho kalendárneho roka (prvý krát za rok 2016 do 31.januára 2017). Do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka majú držitelia povinnosť oznámiť poskytovateľovi výšku prijatého nepeňažného plnenia. Poskytovateľ bude mať minimálne 15 dní na to, aby spočítal nepeňažné plnenia prijatá za kalendárny rok a zrazil a odviedol daň a oznámil správcovi dane na predpísanom tlačive zrazenie a odvedenie dane. Poskytovateľ daň neplatí, ak celkové nepeňažné plnenie podliehajúce dani za kalendárny rok nepresiahne v úhrne sumu 40 EUR. V takom prípade poskytovateľ správcovi dane nepodáva oznámenie o zrazení a odvedení dane.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi