SKENDE
Domov » Legislatívny výbor SLK

Akceptované pripomienky LV SLK

11.1.2017
Od začiatku roka 2017 sú zdravotnícki pracovníci podľa zákona chránenými osobami. 14. júla 2015 Slovenská lekárska komora na základe predchádzajúcej žiadosti Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podporila iniciatívu Slovenskej komory v jej snahe o zabezpečenie postavenia zdravotníckeho pracovníka ako chránenej osoby v Trestnom zákone. Následne Slovenská lekárska komora participovala na legislatívnom riešení problematiky ako aj na prieskume potrebnom k vecnému odôvodneniu návrhu zákona ohľadne charakteru a frekvencie násilia na zdravotníckych pracovníkoch v uplynulom období, na ktorom participovalo viacero stavovských organizácií v zdravotníctve. Podľa tohto prieskumu organizovaného Slovenskou komorou zdravotníckych záchranárov sa len v roku 2016 sa vo vzorke 586 respondentov až 60 %  zdravotníckych pracovníkov stretlo s verbálnou a fyzickou agresiou, 70 % čelilo nebezpečnému vyhrážaniu a 10 % sa stalo obeťami ublíženia na zdraví. Úprava Trestného zákona, na základe ktorej ten, kto napadne zdravotníckeho pracovníka dostane automaticky vyšší trest, sa stala súčasťou zákona č. 316/2016 Z. z. o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii. Zákon nadobudol účinnosť 1.1.2017.

24.3.2016

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 24. marca 2016 oznámilo, že zastavilo legislatívny proces týkajúci sa návrhu úplne novej vyhlášky č. ..../2016 Z. z. o kritériach a spôsobe hodnotenia sústavneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorá sa 5. februára 2016 nachádzala v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Uvedené nastalo nesporne aj vďaka spoločnej iniciatíve Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenského Červeného kríža, Slovenskej resuscitačnej rady a niektorých stavovských organizácií v zdravotníctve (iniciatívu vložením totožných alebo obdobných pripomienok na portál právnych predpisov za svoju organizáciu podporili Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská lekárnická komora, Slovenská komora zubných technikov, Slovenská komora psychológov, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov), ktoré podporili zásadné pripomienky SLK a SLS, v ktorých  žiadali exministra zdravotníctva o stiahnutie tohto návrhu vyhlášky z ďalšieho legislatívneho pokračovania pre jeho závažné odborné nedostatky a rozpor s európskymi štandardmi v oblasti sústavného vzdelávania. Slovenská lekárska komora a Slovenská lekárska spoločnosť budú v najbližšom období požadovať, aby sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vrátilo k návrhom Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti na drobné úpravy platnej vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z.,  ktoré spoločne uplatnili v podaní adresovanom zastupujúcej generálnej riaditeľke Sekcie zdravia dňa 4. novembra 2015 a ktoré sú plne v súlade s európskymi štandardmi o sústavnom vzdelávaní. Na zapracovanie zmien požadovaných SLK a SLS postačuje novela platnej vyhlášky. V prípade potreby sú obidve organizácie pripravené participovať aj na úprave zákona o poskytovateľoch v príslušných častiach týkajúcich sa sústavného vzdelávania tak, aby boli európsky kompatibilné.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi