SKENDE
Domov » Spolupráca s komorami

Aktivity Konzorcia v roku 2017

28.marca 2017
Písomne podaním č. SLK-2349/2017-015 z 28. marca 2017 ako aj vložením pripomienok na portál www.slov-lex.sk uplatnila Slovenská lekárska komora v rámci medzirezortného pripomienkového konania pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (dostupné online: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/168 ).
V rámci pripomienok požadovala sprístupnenie dotácií od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na výkon preneseného výkonu štátnej správy, ktorý stavovské organizácie v zdravotníctve vykonávajú vo vzťahu ku všetkým registrovaným zdravotníckym pracovníkom, teda nielen vo vzťahu k dobrovoľným členom, v záujme ochrany zdravia verejnosti pred nekvalitným poskytnutím zdravotnej starostlivosti na základe splnomocňovacích ustanovení v zákone. Štát, napriek tomu, že ich vykonanie od komôr očakáva a dokonca požaduje pod hrozbou pokuty, na ich vykonanie zatiaľ stále nijako neprispieva (uplatnené pripomienky dostupné online: https://www.lekom.sk/upload/legislativny_vybor/2017/Pripomienky_SLK_k_zakonu_o_poskytovani_dotacii_MZSR_1490685085.pdf).
Na základe iniciatívy Slovenskej lekárskej komory a predchádzajúcej spolupráce s ostatnými komorami v rámci Konzorcia zdravotníckych komôr, pripomienky SLK podporili vložením obdobných alebo totožných pripomienok na portál www.slov-lex.sk aj Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská komora fyzioterapeutov, Slovenská komora zubných lekárov, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov a Slovenská komora zubných technikov. Rokovaniu k vyhodnoteniu zaslaných zásadných pripomienok zdravotníckych komôr na MZ SR sa zatiaľ neuskutočnilo.

V Bratislave, 13. apríla 2017.
Vypracovala:
PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, špecialistka SLK pre koncepčné záležitosti

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi