SKENDE
Domov » Vzdelávanie » Archív vzdelávacích aktivít SLK » ZOZNAM VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 2008

NOVEMBER 2008

AktivitaMODERNÁ ŠKOLA PEDIATRIE
Termín a miesto konania:  4. – Trnava, 5. – Trenčín, 6. – Bratislava (FNsP Antolská 11, Bratislava, prednášková miestnosť), 27. – Košice
Registračné číslo aktivity: 0077, 0078
Organizátor podujatia: PAMIDA, spol. s r.o., Ing. Norbert Bomba, Fibichova 13, 040 01 Košice
Kontakt: www.pamida.sk, fax: 041 – 4000 123
Odborný garant: Klinika detí  a dorastu JLF UK MFN, Martin, pfor. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Popis aktivity: Tematicky špecializované podujatie má za cieľ spojiť odborníkov v oblasti pediatrie, poskytnúť spoločnú platformu pre výmenu skúseností, postupov a odporúčaní lekárov. Projekt má rozšíriť spôsob a metódu kontinuálneho medicínskeho vzdelávania v praxi, ktorá by mala slúžiť nie len  pediatrom lôžkových oddelení, ale najmä praktickým lekárom pre deti a dorast a pediatrickým špecialistom. 
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: NOVINKY V MIKROBIOLOGICKEJ DIAGNOSTIKE
Termín a miesto konania: 4. – Dunajská Streda (PERFEKTS – 14:00 hod), 6. – Galanta (NsP sv. Lukáša – 14:00 hod), 11. – Nové Zámky (Reštaurácia ROYAL – 15:00 hod), 19. – Komárno (Hotel Európa – 15:00 hod)
Registračné číslo aktivity: 0088
Organizátor podujatia: MIKRO-K, Mederčská 39, 945 01 Komárno
Kontakt:  MUDr. Monika Czirfuszová, 035/7704391, fax: 035/7705785, sekretariat@mikro-k.sk, www.mikro-k.sk  
Odborný garant: Sekcia klinickej mikrobiológie SLK, MUDr. Juraj Hanzen
Popis aktivity:
Novinky v mikrobiologickej diagnostike v oblasti klinickej mikrobiológie, molekulárno-biologickej diagnostiky, autovakcíny
Kredity pasívna účasť:  3 
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna
Kredity pridelil: SLK
  
AktivitaODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania:  6. – RÚVZ Košice
Registračné číslo aktivity: 0054
Organizátor podujatia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice
Kontakt: Darina Dravecká, ke.sekretariat@uvzsr.sk, www.ruvzke.sk  
Odborný garant: RÚVZ Košice
Popis aktivity: Zdravá výživa; sledovanie výživového stavu vybraných vekových skupín dospelej populácie celiakia; bylinné čaje; materiály a predmety určené na styk s potravinami. pre: verejné zdravotníctvo, hygiena výživy
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Kredity pridelil: SLK
  
AktivitaXI. KONFERENCIA VOJENSKÝCH INTERNISTOV A SESTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Termín a miesto konania
:  6.-7. – Tatranské Zruby
Registračné číslo aktivity: 0080
Organizátor podujatia: Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, gen. Vesela 21, 034 26 Ružomberok
Kontakt: MUDr. Antoinín Hruboň, PhD, 044/438 2575, fax: 044/438 2598, brubona@uvn.sk; www.uvn.sk   
Odborný garant: Interná klinika ÚVN Ružomberok
Popis aktivity: Každoročná prezentácia činností v odbore vnútornéhoekárstva v rámci ZS armády SR, členov NATO, vojenských nemocníc
špecializácie: interna, hematol., gastro., kardio., diabet., andokrinol., pneu., urgent., misijná činnosť
Kredity pasívna účasť:  10
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: OCHORENIA U DETÍ Z POHĽADU OTORINOLARYNGOLÓGA
Termín a miesto konania: 11. – Piešťany Hotel Satelit o 15:00 hod.
Registračné číslo aktivity: 0083
Organizátor podujatia: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku
Kontakt:  Mgr. Peter Holanský, 0905 204471   
Odborný garant: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku, prof. Jana Jakubíková
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: MANAŽMENT LIEČBY HYPERTENZIE U PACIENTOV S VYSOKÝM KV RIZIKOM
Termín a miesto konania:
  12. – Bojnice – Hotel pod Zámkom, 15:00 hod.
Registračné číslo aktivity: 0087
Organizátor podujatia: BAYER, spol. s r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Kontakt: Miroslava Jurčová, 02/59 21 33 27, FAX: 02/59 21 33 34, miroslava.jurcova@bayerhealtcare.com    
Odborný garant: Nemocnica Poprad, Interné oddelenie, MUDr. Magdaléna Jambrichová
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná
Kredity pridelil: SLK

  
AktivitaRENÁLNA ANÉMIA – NOVÉ POZNATKY; MINERÁLNA KOSTNÁ CHOROBA
Termín a miesto konania:  13. – Nemocnica Malacky
Registračné číslo aktivity: 0075
Organizátor podujatia: Nemocničná, a.s., Malacky, Dukl. Hrdinov 34, 901 01 Malacky
Kontakt: MUDr. Zuzana Hollá, 034/2829123, fax: 034/2829124, www.nemocnicna.sk, zuzana.holla@nemocnicna.sk  
Odborný garant: Nemocničná a.s. Malacky
Popis aktivity: Seminár zameraný na aktuálne poznatky v patogenéze a liečbe ochorení u pacientov s chronickou obličkovou chorobou.
Kredity pasívna účasť:  4
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Kredity pridelil: SLK

Aktivita
BAUSCH&LOMB UNIVERSITY – VISION CARE LEARNING SYSTEM
Termín a miesto konania: 14.11.2008 – Bratislava Hotel Apollo, začiatok o 14:00 hod
Registračné číslo aktivity: 0050
Organizátor podujatia: OPTIMUM DISTRIBUTION CZ&SK, s.r.o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava
Kontakt: Ing. Andrea Jelínková, 02/68286414, fax: 02/68286410, mail: jelinkova@optimumdist.sk 
Odborný garant: Slovenská oftalmologická spoločnosť SLS, prof. MUDr. M. Izák, CSc.
Odporúčané pre odbornosti:  oftalmológia
Popis aktivity: Vzdelávanie pre oftalmológov v oblasti aplikácie kontaktných šošoviek
Kredity pasívna účasť:  6 
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Kredity pridelil: SLK
  

Aktivita
PRAKTICKÉ POSTUPY V AKUPUNKTÚRE
Termín a miesto konania
:  15.-17. – Bratislava SZU
Registračné číslo aktivity: 0081
Organizátor podujatia: Sekcia akupukturistov SLK, MUDr. Gabriel Perovics, Dobšinského 12, 811 056 Bratislava
Kontakt: 0903 59 24 50, petrovics@petrovics.sk
Odborný garant: Slovenská spoločnosť akupunktúry SLS, doc. MUDr. Jozef Šmirala, PHD
Popis aktivity:
Subšpecializačný odbor akupunktúra – praktické postupy v terapeutických zásahoch
Kredity pasívna účasť:  8 + 8 + 6
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: MANAŽMENT LIEČBY HYPERTENZIE U PACIENTOV S VYSOKÝM KV RIZIKOM
Termín a miesto konania:  19. – Poprad, Hotel Sobota, 16:00 hod
Registračné číslo aktivity: 0091
Organizátor podujatia: BAYER, spol. s r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Kontakt: Miroslava Jurčová, 02/59 21 33 27, FAX: 02/59 21 33 34, miroslava.jurcova@bayerhealtcare.com    
Odborný garant: NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA
Termín a miesto konania:
19. - Ružomberok
Registračné číslo aktivity: 0084
Organizátor podujatia: Spolok lekárov Ružomberok, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Kontakt:  MUDr. Jozef Rajecký, 044/438 2350, rajecky@uvn.sk      
Odborný garant: Spolok lekárov Ružomberok, SLS 
Kredity pasívna účasť:  2
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: ODBORNÁ PRÍPRAVA V RADIAČNEJ OCHRANE PRI LEKÁRSKOM OŽIARENÍ
Termín a miesto konania:  20. – Trenčín, Fakultná nemocnica TN
Registračné číslo aktivity: 0102
Organizátor podujatia: Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Kontakt: 032/6566566,
Odborný garant: Ústav radiačnej ochrany, s.r.o., Trenčín
Popis aktivity:
Získanie odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona 340/206 Z.z.
Kredity pasívna účasť: 5
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: miestna
Kredity pridelil: SLK

Aktivita:
 XXXX. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA – GALANDOVE DNI
Termín a miesto konania:
  20.-21. – Martin- kinosála Strojár
Registračné číslo aktivity: 0094
Organizátor podujatia: Klinika detí a dorastu JLF a MFN Martin, Kollárova 2, Martin
Kontakt: 02/55647246, Ing. Paulenová Danica, paulenova@samedi.skwww.samedi.sk
Odborný garant: Klinika detí a dorastu JLF a MFN Martin, prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
Popis aktivity:
Celoslovenská pediatrická konferencia s medzinárodnou účasťou viacerých významných odborníkov.
Prednášky sú rozdelené do deviatich hlavných sekcií so zameraním na aktuálne problémy v pediatrickej nefrológii, onkohematológii a pneumoftizeológii, ako aj legislatívnym novinkám.
Kredity pasívna účasť: 7 + 4
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská s medzinárodnou účasťou
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: XII. KOŠICKÉ OFTALMOLOGICKÉ DNI
Termín a miesto konania: 21.-22. – Košice
Registračné číslo aktivity: 0086
Organizátor podujatia: Očná klinika LF UPJŠ Košice, Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Kontakt:  p. Edita Šutáková, 055/6403780, fax: 055/642 9993, juhastom@lf.upjs.sk     
Odborný garant: Očná klinika UPJŠ 
Kredity pasívna účasť:  4+3
Kredity aktívna účasť: 10 autor, 5 spoluautor
Úroveň aktivity: celoslovenská
Kredity pridelil: SLK

Aktivita: LABORATÓRNE VYŠETRENIE A ZDRAVOTNÁ SESTRA
Termín a miesto konania:  26. – Topoľčany, Hotel Kaštieľ
Registračné číslo aktivity: 0096
Organizátor podujatia: HPL LABMEDTO, s.r.o., Pod Kalváriou 3634/78, 955 01 Topoľčany
Kontakt: 038/5364215
Odborný garant: Sekcia klinických mikrobiológov SLK
Kredity pasívna účasť: 3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Úroveň aktivity: okresná
Kredity pridelil: SLK

AktivitaODBORNÝ SEMINÁR
Termín a miesto konania:  27. – RÚVZ Košice
Registračné číslo aktivity: 0055
Organizátor podujatia: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, Ipeľská 1, 040 11 Košice
Kontakt: Darina Dravecká, ke.sekretariat@uvzsr.sk, www.ruvzke.sk  
Odborný garant: RÚVZ Košice
Popis aktivity: Pracovné podmienky; objektivizácia rizika mutagenity u pracovníkov; expozícia hluku o profesionálnych hudobníkov; zdravotné riziká pri práci s etylénoxidom; riziko poškodenia zdravia z DNJZ
Kredity pasívna účasť:  3
Kredity aktívna účasť: 3 autor, 2 spoluautor
Kredity pridelil: SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi