SKENDE
Domov » Regionálne komory » RLK Košice » Vzdelávanie » Pripravujeme

NÁVRH TÉM

NÁVRH TÉM KU VZDELÁVACIEMU PODUJATIU ORGANIZOVANÉMU RLK KOŠICE A RLK PREŠOV  „právo vo vzťahu k výkonu povolania lekára“

MUDr. Takácsová:
- Je posudkový lekár oprávnený požadovať od všeobecného lekára originálnu odbornú lekársku správu k žiadosti o dôchodok?
- Aplikácia poistenia právnej ochrany lekára SLK v praxi:
  - ktorých prípadov sa poistenie týka
  - ktorých subjektov sa  poistenie týka
  - aký je správny a presný postup, ak sa lekár domnieva, že potrebuje právnu ochranu
- Ako správne postupuje lekár ŠAS pri odovzdávaní dokumentácie inému lekárovi ŠAS z dôvodu, že pacient mení lekára:
  - musí lekár ŠAS, ktorý preberá pacienta o dokumentáciu požiadať ?
  - odovzdáva sa originál, kópia, alebo výpis z dokumentácie ?
  - je lekár oprávnený za výpis alebo za zhotovenie kópie požadovať úhradu ?
- V akých intervaloch je povinný PZS zabezpečiť školenie OBP a PO.Pri transformácii PZS z FO na PO sa musí znovu vypracovať projekt ochrany osobných údajov ?
- Aké sú povinnosti ambulantného poskytovateľa pri archivácii zdravotnej dokumentácie a iných dokumentov ?

SRLK Rožňava:
- Ochrana lekára pred medializáciou neuzavretých klinických prípadov
- Objektívne a odborné hodnotenie žalovanej kauzy v čase, keď diagnostické a terapeutické postupy nie sú MZ vydané

SRLK Gelnica:
- Aké kroky musí lekár podniknúť, ak chce odmietnuť pacienta, ktorý patrí do jeho rajónu ?

SRLK Košice – okolie:
- Otázka odmietnutia doporučeného liečebno diagnostického procesu zo strany pacienta, hlavne v situáciách, v ktorých je zrejmé,že pacient týmto postupom sa významne ohrozuje na živote a tiež spôsob zaznamenania takéhoto odmietnutia do dokumentácie
- Ako postupovať ak by praktický lekár chcel rozviazať zmluvu s pacientom napr.pre vážne nezhody.
- Zdravotná karta pacienta je majetkom štátu, prečo ju musí lekár archivovať prakticky na vlastné náklady ?

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi