SKENDE
Domov » Register lekárov SR, členstvo v SLK, licencie

Licencie

V zmysle zákona 578/2004 Z.z. rozlišujeme 4 typy licencií:

L1A licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe – tento typ licencie využije lekár, pokiaľ nemá a neplánuje mať svoje vlastné súkromné zdravotnícke zariadenie, ale bude poskytovať zdravotnú starostlivosť u iných poskytovateľov, ktorí už povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti majú. Alebo bude poskytovať zdravotnú starostlivosť na inom mieste ako je zdravotnícke zariadenie.
Pri tejto licencie vzniká lekárovi povinnosť registrácie na daňovom úrade do 30 dní odo dňa právoplatnosti a vykonateľnosti Rozhodnutia o vydaní licencie.
Lekár si teda z príjmov z činnosti odvádza dane a platí si odvody. Služby fakturuje.

Povinnosti držiteľa licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe

Každý držiteľ licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je povinný do konca kalendárneho mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti licencie prihlásiť sa na daňovom úrade podľa bydliska poskytovateľa, nakoľko takýto poskytovateľ nemá určené jedno miesto podnikania. Daňový úrad pridelí takejto osobe DIČ.
Poskytovateľovi vzniká povinnosť prihlásiť sa do príslušnej zdravotnej poisťovne do 8 dní od vydania licencie. Každý poskytovateľ, vykonávajúci samostatnú zdravotnícku prax je povinný prihlásiť sa aj na Štatistickom úrade a vybaviť si IČO ako každá iná samostatne zárobkovo činná osoba do 10 dní odo dňa právoplatnosti licencie.

!!! UPOZORNENIE K LICENCII NA VÝKON SAMOSTATNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ PRAXE !!!

L1B licencia na výkon lekárskeho povolania – vydávame ju pre lekárov zamestnancov, od ktorých to vyžaduje zamestnávateľ, alebo lekárom, ktorí chcú poskytovať zdravotnú starostlivosť ako fyzické osoby. Ide o lekárov, ktorí budú mať svoje zdravotnícke zariadenie a budú si ďalej vybavovať povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, budú teda NZZ.
Povinnosť registrácie na daňovom úrade vzniká až po vydaní povolenia.

L1Clicencia na výkon funkcie odborného zástupcu  - je licencia pre lekára, ktorý si zakladá s.r.o., n.o. alebo nejakú inú právnickú formu. Bude teda poskytovať zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba. Táto právnická osoba aby získala povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti potrebuje práve odborného zástupcu – lekára s licenciou typu C. Odborný zástupca zodpovedá za všetky lekárske úkony vykonané v danej s.r.o., ktorej je odborným zástupcom. Výkon funkcie odborného zástupcu je v tom istom čase viazaný iba na jednu právnickú osobu. Pokiaľ sa zistí, že odborný zástupca – lekár je súčasne odborným zástupcom v dvoch a viacerých firmách, hrozí odbornému zástupcovi pokuta do 33 193 EUR.

L1Dlicencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti – táto licencia sa vydáva lekárom s atestáciou z posudkového lekárstva.

Preukazovanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania lekár po dovŕšení veku 65 rokov
Podľa § 32 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov veku a následne každý rok po dovŕšení tohto veku.
Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý má so žiadateľom o vydanie posudku uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu
Vzhľadom k vyššie uvedenému upozorňujeme všetkých lekárov, ktorí dovŕšili 65 rokov veku, že najneskôr do troch mesiacov po dosiahnutí uvedeného veku a následne každý rok je potrebné doručiť Slovenskej lekárskej komore posudok o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotníckej povolanie lekár, vystavený zmluvným všeobecným lekárom pre dospelých.
Nakoľko zdravotná spôsobilosť je jednou z podmienok výkonu zdravotníckeho povolania lekár a jednou z podmienok vydania licencie v zdravotníckom povolaní lekár, nepreukázanie zdravotnej spôsobilosti vo vyššie uvedených lehotách je dôvodom na zrušenie registrácie v registri zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich povolanie lekár (t.j. strata oprávnenia vykonávať zdravotnícke povolanie lekár v SR), resp. dôvodom na zrušenie vydanej licencie.
Pozn.: riadny platiaci člen SLK po vyžiadaní obdrží aj ozdobnú licenciu formátu A3, ktorá je vhodná na zarámovanie a umiestnenie na stenu.

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi