SKENDE
Domov » Register lekárov SR, členstvo v SLK, licencie

Členstvo v SLK

Členstvo v SLK je zo Zákona 578/2004 dobrovoľné.

Členom SLK sa môže stať každý lekár, ktorý vyštudoval lekársku fakultu v odbore všeobecné lekárstvo.
Členstvo v komore vzniká zápisom do ZOZNAMU ČLENOV na vlastnú žiadosť lekára.

Lekár, ktorý nevykonáva lekárske povolanie na území SR, sa môže stať len členom SLK.


Postup pri zápise za  ČLENA SLK:

Ak je lekár už zaregistrovaný a chce sa stať aj členom SLK:

-  vyplniť prihlášku „Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK (.doc)“, ,,Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK" (.pdf) -  podpísať ju

-  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (priložiť originál výpisu z RT, prípadne môže byť overený – notár, matrika alebo obecný úrad)

- diplom o odbornej spôsobilosti lekára 
  (ak sú doložené v registri, nie je nutné predložiť)
  (ak ide osobu, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť, preukazuje sa osvedčenou kópiou       
   dokladu o uznaní vzdelania)

-  priložiť doklad o zaplatení členského príspevku
  

Ak chce byť „len“ členom SLK (môže len lekár, ktorý nevykonáva lekárske povolanie)

-  vyplniť prihlášku „Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK“ (.doc)“, ,, Žiadosť o zapísanie do Zoznamu členov SLK " (.pdf) - podpísať ju

-  výpis z registra trestov (priložiť originál výpisu z RT, prípadne môže byť overený – notár, matrika alebo obecný úrad)

- diplom o odbornej spôsobilosti lekára (priložiť overený diplom – notár, matrika alebo obecný úrad)
  (ak sú doložené v registri, nie je nutné predložiť)
  (ak ide osobu, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť, preukazuje sa osvedčenou kópiou       
   dokladu o uznaní vzdelania)

-  priložiť doklad o zaplatení členského príspevku
Člen SLK môže využívať všetky výhody vyplývajúce pre členov :

Pozri výhody pre členov


- ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO SLK

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi