SKENDE
Domov » Vzdelávanie

INFORMÁCIE A MATERIÁLY PRE LEKÁROV


 - vstup do elektronického systému kontroly kreditovLekári POZOR!

Ak sa plánujete zúčastniť jednorazového vzdelávacieho podujatia CME v Slovenskej republike, overte si, či sa nachádza v Kalendári vzdelávacích podujatí CME (otvor kalendár). Neevidované podujatie si je lekár povinný do svojho konta doplniť sám (prihláste sa do elektronického kreditného systému TU)

Slovenská lekárska komora v zmysle Uznesenia Rady SLK, ukončí dňa 30.4.2014 kontrolu lekárom, ktorí boli povinní predložiť sústavné vzdelávanie do 28.2.2014. Lekárom, ktorí tak ani do 30.4.2014 neurobia, zašle komora hodnotenie o nesplnení podmienok sústavného vzdelávania s určením 6-mesačnej lehoty na odstránenie zistených nedostatkov.

AKTUÁLNE:

Dňom 31.12.2015 sa skončí cyklus sústavného vzdelávania všetkým lekárom, ktorí boli zaregistrovaní v Registri lekárov SLK v priebehu roka 2010 a taktiež druhý cyklus sústavného vzdelávania lekárom, ktorí boli zaregistrovaní v Registri lekárov SLK v období medzi 1.1.2002 až 31.12.2005.

V období od 1.1.2016 do 28.2.2016 bude možné vyplniť si "kontrolu" (údaje o pracovisku) a následne ju cez tlačítko "Odoslať kontrolu na posúdenie" poslať kontrolórovi príslušnej RLK lekára. Od 1.3.2016 už nebude možné ani pridávať nové záznamy o získaných kreditoch, ani odosielať "kontroly" na posúdenie!


Ak sa rozhodnete požiadať správcu systému o sprostredkovanie vloženia kreditov do elektronického kreditného systému, vyplníte: 
  1. tabuľku pre manuálne zadávanie kontroly - doplniť cyklus! - tabuľka pre lekárov, ktorí požiadajú o sprostredkovanie
    vyplnenia online formulára prostredníctvom správcu elektronického systému (služba je za poplatok)
  2. vyplníte objednávku: OBJEDNÁVKA NA ZAPÍSANIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT DO ELEKTRONICKÉHO KREDITNÉHO SYSTÉMU CME
Poplatok Vám bude fakturovaný. Uhrádzajte ho až po doručení faktúry na Vami zadanú fakturačnú adresu. Doklad o úhrade zašlite spolu s vyplnenou tabuľkou a potvrdeniami o účasti na Vašu RLK. Do kreditného systému Vám bude zapísaný celkový počet získaných kreditov. Zápis bude zrealizovaný po predchádzajúcej kontrole (KV RLK).
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

KOĽKO KREDITOV ZA ČO - prehľadná tabuľka o kreditoch pre ľahšiu orientáciu

Odpovede na najčastejšie otázky nájdete aj v časti FAQ v menu VZDELÁVANIE.

Otázky ohľadom kontroly CME môžete klásť taktiež zamestnancom vašej Regionálnej lekárskej komory, predovšetkým ohľadom stavu Vašej kontroly.

Manuál pre lekára - kreditný systém - tu si môžete pozrieť jednoduchý manuálV súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 34/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 01.04.2011, sa v niektorých ustanoveniach, dotýkajúcich sa Slovenskej lekárskej komory, novelizuje zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  
V zmysle novelizovaného znenia zákona č. 578/2004 Z.z. sa ako sankcia nesplnenia povinnosti sústavného vzdelávanie vypúšťa vyčiarknutie z registra lekárov. Namiesto toho Slovenská lekárska komora lekárovi, ktorý si nesplní povinnosť sústavne sa vzdelávať ani po uplynutí  dodatočnej 6-mesačnej lehoty, uloží pokutu až do výšky 663 EUR a zároveň vydá rozhodnutie o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania, v ktorom určí rozsah, spôsob a lehotu na doplnenie vedomostí sústavného vzdelávania dotknutého lekára.  TECHNICKÁ INFORMÁCIA - UPOZORNENIE:

Elektronický kreditný systém sa nezobrazuje korektne v prehliadači Internet Explorer v starých verziách 7 a nižších a vykazuje problém s bezpečnostným certifikátom. Prosím, zrealizujte upgrade Vášho prehliadača web stránok Explorer na aktuálnu verziu Internet Explorer 11 (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka spoločnosti Microsoft. Vyberte lokalitu, používaný operačný systém a uložte si do PC verziu 11. Po kliknutí na uložený súbor aplikáciu nainštalujte.
Prípadne si stiahnite a nainštalujte alternatívne prehliadače, ktoré su dostupné zadarmo:
Mozilla Firefox - stiahni (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka Mozilla.sk, kliknite vpravo na FIREFOX a stiahnite si aktuálnu verziu. Vo Vašom PC ju následne nainštalujte) Google Chrome - stiahni (po otvorení odkazu sa Vám zobrazí stránka google chrome, kliknite na "prevziať Google Chrome". Prehliadač sa automaticky nainštaluje).

Dalším riešením môže byť vymazanie histórie prehľadávania stránok v nastaveniach Vášho prehliadača, vrátane vymazania tzv. cookies.


Na základe novely č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zmenám v hodnotení sústavného vzdelávania lekárov.
Sústavné vzdelávanie lekárov (CME - continuing medical education) je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov a udržiavanie znalosti právnych predpisov pre výkon povolania po celý čas výkonu lekárskeho povolania.


Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra – Slovenská lekárska komora.

Všetci lekári sú povinní sa sústavne vzdelávať, a to aj lekári pred atestáciou, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Príprava na atestáciu v odbore sa pokladá za sústavné vzdelávanie, a to aj v prípade druhej a ďalších atestácií.
Lekár je povinný o svojich vzdelávacích aktivitách viesť záznamy s dokladmi o ich absolvovaní a tieto v termínoch určených komorou predložiť na kontrolu.


Kontrola päťročného vzdelávacieho cyklu 2009-2014 (kreditov) sa týka lekárov s dobou registrácie v SLK najmenej 5 rokov, ktorí vykonávajú povolanie lekára na území SR.

Slovenská lekárska komora začne kontrolu sústavného medicínskeho vzdelávania (v skratke "CME") od 1.3.2015 . Kontrola prebehne v zásade elektronicky. Všetky informácie obdržal každý lekár v liste, distribuovanom od 1.12.2014.


Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi