SKENDE
Domov » Register lekárov SR, členstvo v SLK, licencie

Práca v EÚ

POZOR ZMENA: Vláda Spojeného kráľovstva pripravuje v spolupráci s GMC (General Medical Council) sprísnenie požiadaviek na jazykovú spôsobilosť pre zahraničných lekárov, uchádzajúcich sa o prácu v UK. Zmeny majú nadobudnúť platnosť od júna 2014. Viac informácií TU:
Consultation report: Making sure all licensed doctors have the necessary knowledge of English to practise safely in the UK  (27.02.2014)

Potvrdenia potrebné na prácu v Európskej únii:  

1. Potvrdenie o bezúhonnosti a lekárskej praxi
za posledných päť rokov (vzor - Certificate of Good Standing)
    
Potvrdenie vydáva Slovenská lekárska komora, Račianska 42/A,
831 02 Bratislava, Mgr. Lenka Soľavová, tel. č.: 02/49114311,
fax: 02/49114301, e-mail: vzdelavanie@lekom.sk
         
Bezpodmienečné podmienky na vydanie certifikátu (CofGS):
- riadne splnené podmienky registrácie v SLK,
- zapísanie v Zozname členov SLK, 
- žiadny záznam v registri týkajúci sa disciplinárneho postihu akéhokoľvek druhu,
- riadne zaplatené členské príspevky po celú dobu trvania členstva v SLK,
- potvrdenie o výkone povolania lekára za posledných päť rokov
(napr. od zamestnávateľa), 
 - vyplnený a podpísaný formulár (.doc), formulár (.pdf) / filled out and signed form (.doc)

  
- Usmernenie Slovenskej lekárskej komory pre vydávanie potvrdení o etickej spôsobilostiPotvrdenia vydávame v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.
Potvrdenie o bezúhonnosti vystavujeme len členom SLK.


Registrovaným lekárom, ktorí nie su členmi SLK, vystavíme potvrdenie - tzv. Certificate of non-inclusion-vzor, v  ktorom sa oznamuje, že nemáme informácie o lekárovej bezúhonosti.
Odporúčame, aby si lekári - nečlenovia - prekonzultovali v lekárskej komore danej krajiny, či tento druh potvrdenia potrebujú.

Poplatky:
POTVRDENIE O BEZÚHONNOSTI (vzor: Certificate of Good Standing)
5 €    člen SLK                        ŠS: 666  
POTVRDENIE, ŽE SLK NEMÁ INFORMÁCIE O LEKÁROVEJ BEZÚHONNOSTI 
(Certificate of non-inclusion)               
50 €   nečlen SLK                     ŠS: 666
POTVRDENIE PRE LEKÁRA, KTORÝ JE ČLENOM SLK, ALE NIE JE EVIDOVANÝ V REGISTRI SLK
40 € neregistrovaný člen SLK     ŠS: 666
    
Poplatok je potrebné uhradiť  na č. účtu 2154624456/0200 vo VÚB, špecifický symbol 666, variabilný symbol  - ID z registra. Kópiu dokladu o zaplatení poplatku pošlite spolu so žiadosťou.  2. Potvrdenie, že vzdelanie (preukazované originálom lekárskeho diplomu) je kompatibilné s nariadením Rady ES 93/16
    
Potvrdenie vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR), odbor vzdelávania, siete a licencií, Limbová 2, 837 52 Bratislava tel.č.: 02/59373154, 02/593732573. Potvrdenie, že získané špecializácie v odbore (ak už boli získané) sú kompatibilné s nariadením Rady ES 93/16
    
Potvrdenie vydáva Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU), organizačno- metodický odbor, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, vedúca odboru MUDr. Macková Katarína, tel.č.: 02/59370252, fax: 02/59370260; e-mail: katarina.mackova@szu.sk


Britská lekárska komora - Informácie o licenciách pre lekárov, ktorí chcú vykonávať lekárske povolanie vo Veľkej Británii

Po prihlásení si vytlačte potvrdenie o členstve (prihlásenie platí len pre členov SLK)


problémy s prihlásením >

 
Reklamná plocha
SLK na Facebooku


 
Sme členmi